fundusze strukturalne

Fundusze dla firm

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania z funduszy europejskich jak i inwestorów.

Aktualne nabory można znaleźć na innej naszej stronie www B2-biznes.pl

Jeśli chcesz pozyskać finansowanie na rozwój swojej działalności i masz innowacyjny pomysł na biznes napisz do nas TUTAJ

Jak wygląda finansowanie ze środków Unii Europejskiej?

Fundusze unijne na lata 2021-2027 stanowią kluczowy element polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest promowanie harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich. Dla okresu 2021-2027 UE przyjęła budżet wynoszący około 1,1 biliona euro. Fundusze unijne są podzielone na kilka kategorii, w tym:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): Ten fundusz ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy regionami UE, poprzez wspieranie inwestycji w infrastrukturę, innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, czy rozwój sektora energetycznego.
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): EFS+ skupia się na poprawie sytuacji na rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia, promocji integracji społecznej oraz inwestycjach w edukację i szkolenia. EFS+ zastąpił Europejski Fundusz Społeczny z poprzedniego okresu.
 3. Fundusz Spójności: Jest to fundusz mający na celu wsparcie inwestycji w środowisko i infrastrukturę transportową, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach UE.
 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): Ten fundusz wspiera rozwój obszarów wiejskich, poprzez inwestycje w rolnictwo, środowisko, gospodarkę rolno-spożywczą oraz rozwój gospodarczy.
 5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR): EFMR wspiera zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i akwakultury oraz ochronę ekosystemów morskich.
 6. NextGenerationEU: To instrument odbudowy gospodarczej, który ma na celu pomóc państwom członkowskim w walce z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, poprzez inwestycje w zieloną i cyfrową transformację gospodarek. W ramach NextGenerationEU, wprowadzono Mechanizm Odbudowy i Odporności (RRF), który ma na celu wsparcie reform i inwestycji w państwach członkowskich.

Skąd pochodzą pieniądze?

Fundusze unijne pochodzą ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej, który jest finansowany przez państwa członkowskie. Każde państwo członkowskie wpłaca do budżetu pewną kwotę, która jest uzależniona od jego dochodu narodowego brutto. Oprócz tego, Unia Europejska może pozyskiwać środki z różnych źródeł, takich jak np. opłaty celne, podatki importowe czy kary nałożone na przedsiębiorstwa. Środki te są następnie przekazywane do różnych funduszy unijnych, takich jak Fundusz Europejski ds. Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Europejski Fundusz Społeczny. Fundusze te mają na celu wspieranie różnych dziedzin, takich jak rozwój regionalny, infrastruktura, edukacja, zatrudnienie czy ochrona środowiska.

Struktura Funduszy Europejskich

Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wynosi około 1,1 biliona euro. Z tego budżetu część przeznaczona jest na różne fundusze unijne, które mają na celu finansowanie projektów w różnych dziedzinach. Oto podział funduszy unijnych w ramach budżetu UE na lata 2021-2027:

 1. Fundusz Spójności – 330,6 mld euro
 2. Fundusz Europejski ds. Rozwoju Regionalnego – 243,5 mld euro
 3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 386,6 mld euro
 4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki – 6,14 mld euro
 5. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 17,5 mld euro
 6. Instrument na rzecz Przedakcesyjnej Pomocy – 14,2 mld euro
 7. Europejski Fundusz Społeczny Plus – 88 mld euro
 8. Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Międzynarodowej Współpracy – 79,5 mld euro

Warto zauważyć, że powyższy podział jest jedynie orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

Zasady działania Funduszy Europejskich

 • Cele i priorytety są określane przez UE i państwa członkowskie
 • Przyznawane są dotacje na konkretne projekty, spełniające określone wymagania i kryteria
 • Projekty muszą być zgodne z polityką UE i realizowane w określonym czasie
 • Partnerstwo i udział społeczności lokalnych są istotne w procesie podejmowania decyzji i realizacji projektów
 • Państwa członkowskie mają obowiązek monitorowania i raportowania na temat realizacji projektów
 • Kontrole i audyty są prowadzone w celu zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom
 • Projekty nie są finansowane w całości przez Fundusze Europejskie
 • Fundusze Europejskie wspierają cele związane m.in. z ochroną środowiska, równością płci i wolnością przepływu osób i usług.

Na co przeznaczone są fundusze?

Fundusze unijne to różnego rodzaju instrumenty finansowe, które mają na celu wspieranie rozwoju różnych obszarów w Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest redukcja nierówności między regionami i państwami członkowskimi oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UE. Fundusze unijne są przeznaczone na wiele różnych dziedzin, m.in.:

 1. Rozwój regionalny i spójność terytorialna: Fundusze unijne wspierają rozwój gospodarczy i społeczny regionów poprzez finansowanie inwestycji w infrastrukturę, transport, edukację, kulturę i turystykę.
 2. Zatrudnienie i szkolenia: Fundusze unijne umożliwiają finansowanie projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Ochrona środowiska i energii: Fundusze unijne wspierają projekty związane z ochroną środowiska, poprawą efektywności energetycznej, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych.
 4. Innowacje i badania naukowe: Fundusze unijne umożliwiają finansowanie projektów związanych z innowacjami, badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym, w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE.
 5. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich: Fundusze unijne finansują projekty związane z modernizacją rolnictwa, poprawą konkurencyjności i jakości produktów rolnych, a także rozwojem obszarów wiejskich.
 6. Kultura i dziedzictwo: Fundusze unijne umożliwiają finansowanie projektów związanych z ochroną i promocją kultury oraz dziedzictwa kulturowego w UE.

To tylko niektóre przykłady dziedzin, na które przeznaczone są fundusze unijne. W zależności od funduszu, mogą być stosowane różne procedury i kryteria przyznawania dotacji.

Ile pieniędzy jest dla Polski i na co?

W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Polska otrzyma około 77 miliardów euro z różnych funduszy unijnych. Oto podział środków na najważniejsze fundusze:

 1. Fundusz Spójności – około 50 miliardów euro
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus – około 11 miliardów euro
 3. Fundusz Europejski ds. Rozwoju Regionalnego – około 8 miliardów euro
 4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – około 7 miliardów euro
 5. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – około 3 miliardy euro

Środki te będą przeznaczone na różne cele, takie jak rozwój infrastruktury, edukacji, zatrudnienia, innowacji, ochrony środowiska, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, transformacji energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Fundusze te będą realizowane poprzez różne programy operacyjne, zarządzane przez władze państwowe i lokalne, a także instytucje i organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że podział środków może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz postępów w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.