W Parlamencie o zmianach w dozorze technicznym

Wzajemne uznawanie zaświadczeń, e-protokół z przeprowadzanych czynności dozoru technicznego, szybszy przepływ informacji o uszkodzeniu urządzenia lub wypadku związanym z jego obsługą – to tylko niektóre zmiany, które wprowadzi nowela ustawy o dozorze technicznym.

Nowe przepisy projektowaliśmy z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W centrum działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest przede wszystkim wprowadzanie ułatwień dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w objętych ustawą obszarach. Nowelizacja zmniejszy obciążenia administracyjne dla podmiotów , działających w oparciu o przepisy ustawy” – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Przewiduje się, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Uznawanie zaświadczeń

Obecnie trzeba uzyskiwać oddzielne uprawnienia na urządzenia techniczne. W zależności od miejsca jego instalacji oraz miejsca korzystania z niego, wydaje je albo Urząd Dozoru Technicznego, albo Transportowy Dozór Techniczny lub Wojskowy Dozór Techniczny.

Dzięki nowelizacji zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez wspomniane instytucje będą wzajemnie uznawane. To oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców.

Rozwiązanie to dotyczy osób wykonujących przeróbkę plastyczną, obróbkę cieplną podczas wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, jak i ich elementów. Będzie stosowane też w przypadku osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Ponadto możliwe będzie wzajemne uznawanie uprawnień wydawanych przez wspomnienie instytucje na postawie decyzji administracyjnych, a które dotyczą wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych.

Zaświadczenia na określony czas

Celem zwiększenia bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych zaświadczenia kwalifikacyjne dla obsługujących i konserwujących te urządzenia będą miały wyznaczone okresy ważności: minimalny – 5 lat i maksymalny – 10 lat (okres ważności będzie zależeć od rodzaju urządzenia). Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo.

Będzie można bezpłatnie przedłużyć ważności takiego zaświadczenia na kolejny okres (na wniosek). Jednym z warunków będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

Protokoły w formie elektronicznej

Wprowadzona zostanie także możliwość sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy współpracę z przedsiębiorcami (np. po zalogowaniu się na specjalnej platformie internetowej przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór, i w rezultacie sporządzić zbiór elektroniczny takich protokołów). Rozwiązanie to przyniesie ograniczenie kosztów w firmie i usprawni obieg dokumentów.

Wymiana informacji

Z analiz Urzędu Dozoru Technicznego i sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 r. wynika, że przyczyną ponad 90 proc. nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy obsłudze/eksploatacji urządzeń technicznych były błędy przy korzystaniu z nich.

Dzięki proponowanym zmianom  obsługujący urządzenie techniczne, będzie miał obowiązek jak najszybszego powiadomienia właściwą jednostkę dozoru technicznego, o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z używaniem urządzenia.Jednocześnie organy administracji publicznej będą przekazywać tą informacje jednostce dozoru technicznego. Z kolei Urząd Dozoru Technicznego – na wniosek organów administracji publicznej – będzie udostępniał informacje z prowadzonej ewidencji wykorzystywanych urządzeń technicznych, w szczególności dotyczące ich danych. Oznacza to ścisłą współpracę jednostek dozoru technicznego z organami administracji publicznej.

 

Nowe przepisy zakładają też wzmocnienie nadzoru ministra od spraw gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego. Ministrowi będzie przysługiwało m.in. prawo do zatwierdzania sprawozdania finansowego z działalności UDT. To samo rozwiązanie wprowadzono dla ministra właściwego do spraw transportu względem Transportowego Dozoru Technicznego.

Z projektem ustawy o dozorze technicznym można zapoznać się na stronie RCL

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *