Dobra prognoza na lipiec. Ruszają kolejne konkursy z Funduszy Europejskich

Jakie będzie lato w tym roku? Na to pytanie nikt nie zna do końca odpowiedzi. Wiadomo za to, że będzie dobra pogoda dla Funduszy Europejskich. W lipcu otwierają się 63 nowe konkursy. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Pełna oferta to 174 konkursy, w tym: 54 z programów ogólnopolskich, 111 z programów regionalnych i 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych.

 

przeds

innowacje

Czy wiesz, że wzornictwo jest jednym z kluczowych czynników, który decyduje o konkurencyjności produktu na rynku? Jeśli jesteś mikro- małym lub średnim przedsiębiorcą możesz pozyskać środki unijne na opracowanie nowoczesnego i atrakcyjnego dizajnu dla swojego produktu. Na początku lipca ruszył konkurs, do którego można zgłosić właśnie taki projekt

Dzięki środkom kupisz usługi doradcze, które polegają na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego. Następnie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu i wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie na realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia tego produktu.

Konkurs obejmuje przedsiębiorców z 11 województw. Nie jest kierowany do 5 regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji

Jeszcze tylko do połowy lipca przedsiębiorcy, którzy myślą o ekspansji na rynki Ameryki Północnej mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie „Polskie Mosty Technologiczne”.

Firma, która otrzyma grant może przeznaczyć go m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji. Dotyczy to rynku Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant (pomoc de minimis) nie większy niż 200 000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

Więcej informacji

Do końca lipca środki unijne czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego lub świętokrzyskiego. Na firmy czeka 150  mln zł, w tym 100 mln zł dla przedsiębiorców, którzy inwestują w miastach średnich tych regionów.

Jeśli należysz do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, weź udział w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotację możesz przeznaczyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.

Więcej informacji

 

energetyka

Jeszcze do końca lipca  trwają dwa konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Konkursy skierowane są do m.in. przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Co podlega dofinansowaniu? M.in. przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków  do sieci ciepłowniczej.

Więcej szczegółów

Konkurs dla konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

 

badania

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie z programów regionalnych na:

 • inwestycje i rozbudowę infrastruktury badawczej (woj. wielkopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie),
 • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, wprowadzenie zmian w procesie wytwarzania)ale także uzyskanie ochrony własności przemysłowej (woj. mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie),
 • zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego (albo znacznie ulepszonego) produktu czy usługi, nowego projektu wzorniczego albo procesu (np.metody produkcji lub dostawy; łódzkie).

W lipcu i sierpniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w woj. dolnośląskim mogą składać projekty zakresie wdrożenia wyników realizowanych u siebie prac badawczo-rozwojowych (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie).

Szczegóły konkursu

 

uczelnie

nauka

 

W lipcu otwiera się konkurs na projekty, które wspierają rozwój studentów i absolwentów pielęgniarstwa i/lub położnictwa. O środki unijne mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata).

Projekty dla studentów polegają na opracowaniu i realizacji programu rozwojowego w tym np. uczelniany program stypendialny dla studentów z najlepszymi wynikami w nauce. Program musi objąć co najmniej jedno z następujących działań:

 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów unijnych;
 • finansowanie zajęć dodatkowych;
 • finansowanie ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych;
 • organizację wizyt studyjnych w kraju i za granicą.

W przypadku absolwentów program musi objąć udzielanie wsparcia:

 • w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i położnej na terenie Polski;
 • realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych;
 • wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych.

Środki zarezerwowane w konkursie wynoszą 90 mln zł. Projekt może otrzymać do 97% dofinansowania.

Konkurs Programy Rozwojowe

jstnaukairpopspes

nauka

Do końca lipca m.in. instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej czy szkoły specjalne mogą ubiegać się o dotację unijną na projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Chodzi o osoby do 29 roku życia, w tym szczególnie osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie mają zapewnić, że młodzi ludzie otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu. Może to też być inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej lub podjęcia działalności gospodarczej w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

Pula środków przewidzianych w konkursie na takie projekty to 150 mln zł. Projekt może otrzymać do 95% dofinansowania.

Konkurs Programy Rozwojowe

Z kolei programy regionalne oferują szersze możliwości unijnego wsparcia w zakresie nauki i edukacji. Składane projekty mogą na przykład dotyczyć

 • doskonalenia umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania form organizacyjnych, które sprzyjają kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów (woj. warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniów (woj. warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych w szkołach podstawowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania; woj. świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie),
 • rozwoju współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, dodatkowo rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego (śląskie).

Zachęcamy także do ubiegania się o projekty związane z aktywizacją społeczną. Są to projekty typu:

 • integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wielkopolskie),
 • podnoszenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo (woj. podlaskie), obejmujące m.in.:

o   wsparcie psychologiczno-doradcze,o   poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
o   warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
o   staże, praktyki zawodowe,

 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice z programami socjoterapeutycznymi) – woj. podlaskie,
 • rozwój usług – świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych – skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

 

zdrowie

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie wspierają także regionalne i krajowe programy zdrowotne? Przez najbliższe trzy miesiące w Regionalnym Programie Województwa Śląskiego będzie trwał nabór dla projektów w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Bliższe informacje dotyczące działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Wspieranie programów zdrowotnych jest zapewnione również w konkursach:

 • w woj.świętokrzyskim i opolskim – w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych i zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
 • w woj. warmińsko-mazurskim – profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

 

transport

 

W tym miesiącu organizowanych jest również w programach regionalnych sporo konkursów związanych z transportem. Z uwagi na ich dużą różnorodność, warto zwrócić uwagę na wybrane projekty z zakresu:

 • modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem; kujawsko-pomorskie),
 • budowy, przebudowy lub modernizacji terminali przeładunkowych wraz z infrastrukturą (łódzkie),
 • budowy, przebudowy lub modernizacji dróg lokalnych (w tym obwodnic, skrzyżowań) i drogowych obiektów inżynierskich (łódzkie),
 • budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (kujawsko-pomorskie).

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Ogólnopolskie Programy (XLSX 24 KB)

Regionalne Programy (XLSX 49 KB)

Programy Współpracy Transgranicznej (XLSX 212 KB)

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko  dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

 

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *