Kontrola zarządcza

System Przemysłowy

Szybki rozwój przemysłu spowodował konieczność większej dbałości o środowisko niż dotychczas a ostrożne

i odpowiedzialne podejście do środowiska i zasobów staję się coraz ważniejszą kwestią.

We wszystkich sektorach przemysłu wprowadzanie systemu zarządzania jest rozpoznawalnym w świecie znakiem, który jednoznacznie kojarzy się z jawnością i sprawnością działania organizacji.

 

ISO 14001- Zarządzanie Środowiskiem

Narzędziem, które pozwala na skuteczne osiąganie postawionych przed sobą celów z zakresu ochrony środowiska, jest system zarządzania środowiskowego, oparty na wymaganiach normy ISO 14001.

Korzyści z wprowadzenia ISO 14001:

 • doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska
 • zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenia liczby odpadów
 • ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
 • pełne dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych
 • wzrost prestiżu i konkurencyjności
 • lepsze postrzeganie firmy przez klientów
 • wpływ na rozpowszechnianie myślenia ekologicznego

 

OHSAS 18001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Norma została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na rozpoznawalny standard w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Korzyści wynikające z implementacji normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

 • minimalizacja ryzyka
 • ustrukturyzowanie podejścia do identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, które może przyczynić
 • się do zapewnienia zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska pracy
 • wzrost wiarygodności

 

System ciągłości działania

Norma ISO 22301 określa wymogi wobec systemu zarządzania w celu zapobiegania incydentom zakłócającym pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz zapewniania minimalizacji poniesionych strat w przypadku ich ewentualnego zaistnienia.

Korzyści wynikające z implementacji systemu ciągłości działania:

 • identyfikacja zagrożeń, a następnie wprowadzenie właściwych zabezpieczeń mających na celu zarządzanie nimi lub ich eliminację
 • wdrażanie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności
 • zdefiniowanie czynników ryzyka związanych z organizacją zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym

Przemysł spożywczy

W dobie ograniczonego zaufania konsumentów do oferowanych im wyrobów, większość organizacji dostrzegła potrzebę uzyskania i dostarczenia odbiorcom obiektywnych dowodów swojej zdolności do kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Quality Consulting zapewnia wdrożenie, wsparcie oraz nadzór w zakresie:

 • Normy ISO 22000 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
 • OHSAS 18001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
 • Standardu BRC – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności
 • Standardu IFC – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności
 • Zasad GMP ( Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP ( Dobra Praktyka Higieniczna)
 • Normy ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskiem

Przemysł motoryzacyjny

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju. Aby im sprostać, wielu producentów pojazdów wymaga od dostawców ścisłego dostosowania do technicznych specyfikacji określonych w normie zarządzania jakością dla dostawców sektora motoryzacyjnego ISO/TS 16949.

Korzyści z wprowadzenia ISO/TS 16949 :

 • poprawa jakości wyrobów
 • redukcja ilości braków i napraw
 • zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków
 • wzrost produktywności
 • ułatwiony dostęp do rynku krajowego i zagranicznego
 • wzrost rentowności