Kontrola zarządcza

System Przemysłowy

Szybki rozwój przemysłu spowodował konieczność większej dbałości o środowisko niż dotychczas a ostrożne

i odpowiedzialne podejście do środowiska i zasobów staję się coraz ważniejszą kwestią.

We wszystkich sektorach przemysłu wprowadzanie systemu zarządzania jest rozpoznawalnym w świecie znakiem, który jednoznacznie kojarzy się z jawnością i sprawnością działania organizacji.

 

ISO 14001- Zarządzanie Środowiskiem

Narzędziem, które pozwala na skuteczne osiąganie postawionych przed sobą celów z zakresu ochrony środowiska, jest system zarządzania środowiskowego, oparty na wymaganiach normy ISO 14001.

Korzyści z wprowadzenia ISO 14001:

  • doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska
  • zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenia liczby odpadów
  • ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
  • pełne dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych
  • wzrost prestiżu i konkurencyjności
  • lepsze postrzeganie firmy przez klientów
  • wpływ na rozpowszechnianie myślenia ekologicznego

 

OHSAS 18001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Norma została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na rozpoznawalny standard w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Korzyści wynikające z implementacji normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

  • minimalizacja ryzyka
  • ustrukturyzowanie podejścia do identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem, które może przyczynić
  • się do zapewnienia zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska pracy
  • wzrost wiarygodności

 

System ciągłości działania

Norma ISO 22301 określa wymogi wobec systemu zarządzania w celu zapobiegania incydentom zakłócającym pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz zapewniania minimalizacji poniesionych strat w przypadku ich ewentualnego zaistnienia.

Korzyści wynikające z implementacji systemu ciągłości działania:

  • identyfikacja zagrożeń, a następnie wprowadzenie właściwych zabezpieczeń mających na celu zarządzanie nimi lub ich eliminację
  • wdrażanie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności
  • zdefiniowanie czynników ryzyka związanych z organizacją zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym

Przemysł spożywczy

W dobie ograniczonego zaufania konsumentów do oferowanych im wyrobów, większość organizacji dostrzegła potrzebę uzyskania i dostarczenia odbiorcom obiektywnych dowodów swojej zdolności do kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Quality Consulting zapewnia wdrożenie, wsparcie oraz nadzór w zakresie:

  • Normy ISO 22000 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
  • OHSAS 18001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
  • Standardu BRC – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności
  • Standardu IFC – Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności
  • Zasad GMP ( Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP ( Dobra Praktyka Higieniczna)
  • Normy ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskiem

Przemysł motoryzacyjny

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju. Aby im sprostać, wielu producentów pojazdów wymaga od dostawców ścisłego dostosowania do technicznych specyfikacji określonych w normie zarządzania jakością dla dostawców sektora motoryzacyjnego ISO/TS 16949.

Korzyści z wprowadzenia ISO/TS 16949 :

  • poprawa jakości wyrobów
  • redukcja ilości braków i napraw
  • zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków
  • wzrost produktywności
  • ułatwiony dostęp do rynku krajowego i zagranicznego
  • wzrost rentowności