Dobra prognoza także na sierpień. W wakacje kolejne konkursy z Funduszy Europejskich

W sierpniu otwiera się 56 nowych konkursów. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Pełna oferta to 153 konkursy, w tym: 45 z programów ogólnopolskich, 104 z programów regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne nabory! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych.

przedsiębiorcy

bir

W sierpniu otwiera się nabór na projekty, które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe. To oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych.

 

Do rozdysponowania w konkursie jest 700 mln zł. Koszty kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe

Konkurs “Szybka ścieżka dla MŚP”

W sierpniu rusza również konkurs unijny na inwestycje w badania przemysłowe dla konsorcjów z regionów słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) i  jednostka naukowa.

Konkurs nr 2 w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie z programów regionalnych na:

 • inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także rozbudowę infrastruktury badawczej (woj. podkarpackie, lubuskie, łódzkie),
 • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, wprowadzenie zmian w procesie wytwarzania)ale także uzyskanie ochrony własności przemysłowej (woj. mazowieckie, podkarpackie, małopolskie, łódzkie),
 • zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego (albo znacznie ulepszonego) produktu czy usługi, nowego projektu wzorniczego albo procesu (np. metody produkcji lub dostawy; łódzkie, małopolskie).

W sierpniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w woj. dolnośląskim mogą składać projekty zakresie wdrożenia wyników realizowanych u siebie prac badawczo-rozwojowych (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie).
Szczegóły konkursu

rf

Warto zwrócić uwagę na konkursy, w których mogą aplikować m.in. instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego, a bezpośrednim odbiorcą wsparcia unijnego będą przedsiębiorcy.

W programach regionalnych ww. podmioty mogą uzyskać wsparcie na:

 • kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (łódzkie) – dodatkowe informacje na stronie
 • tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców, np. inkubatory przedsiębiorczości – dolnośląskie – dodatkowe informacje na stronie
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych – dolnośląskie, dodatkowe informacje na stronie
 • zwiększenie aktywności międzynarodowej MŚP (małopolskie) – więcej informacji na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

ikona przedsiębiorcy

W programach regionalnych ponad 10 konkursów dotyczy efektywności energetycznej. M.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie projektów w zakresie:

 • budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz budowy przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (lubuskie, kujawsko-pomorskie),
 • poprawy termoizolacyjności i energochłonności obiektów użyteczności publicznej, np. na wymianę stolarki okiennej, ocieplenie, modernizację oświetlenia czy przebudowę systemów grzewczych – lubuskie, śląskie,
 • budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

irpopsniejstpesngo

isinnowacje

Zachęcamy także do ubiegania się o projekty związane z aktywizacją społeczną. Są to projekty typu:

 • integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (śląskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie),
 • finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej (centra, kluby, zakłady aktywności zawodowej) w tym wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice z programami socjoterapeutycznymi) – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • rozwój usług – świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych – skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej (podlaskie, śląskie),
 • identyfikacja barier uniemożliwiających wejście (lub powrót na rynek pracy), określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody (opolskie).

szkolenia

Instytucje i organizacje z doświadczeniem szkoleniowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) mogą od połowy sierpnia pozyskać grant na organizację szkoleń dla nauczycieli.

Szkolenia mają za zadanie rozwinąć kompetencje cyfrowe wśród kadry nauczycielskiej oraz wykorzystanie narzędzi TIK w procesie kształcenia. Szkolenia można zrealizować w formie stacjonarnych kursów i szkoleń, ale także przy wykorzystaniu innych narzędzi TIK. Dopuszczalne są projekty kompleksowe, które łączą różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Ogłoszenie naboru wniosków – Program Polska Cyfrowa

Do końca sierpnia organizacje i firmy będą mogły również ubiegać się o dotację na szkolenia lub usługi doradcze dla przedsiębiorców z terenów całej Polski. Dotyczy to przedsiębiorców, który działają w 7 sektorach –  budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym.

Szkolenia lub doradztwo

wm

Działasz na rynku międzynarodowym? A może chcesz nawiązać współpracę z partnerem zagranicznym? Masz szansę na realizację projektu, którego efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania w sferze społecznej we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Projekt może dotyczyć przygotowania i wprowadzenia rozwiązania w jednym z następujących obszarów:

 • zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0)
 • działania na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

zdrowie

Przez najbliższe trzy miesiące w regionalnym programie w województwie śląskim będzie trwał nabór projektów w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
Bliższe informacje na stronie

Wspieranie programów zdrowotnych jest zapewnione również w konkursie w woj. warmińsko-mazurskim – profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

 

gws

Interesujące konkursy w programach regionalnych dla sektora jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń, a także przedsiębiorców  dotyczą również obszaru gospodarki wodno-ściekowej. W tym miesiącu można składać wnioski na:

 

 • budowę/ rozbudowę infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (elementem projektu mogą być działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, skierowane do mieszkańców gminy) – kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie,
 • projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji  zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (dolnośląskie),
 • budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacji deszczowej (śląskie).

transportjst

Od początku sierpnia samorządy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mogą starać się o dotację na projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.

Środki zarezerwowane w konkursie na takie inwestycje wynoszą 500 mln zł.Projekt może otrzymać dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Rozwój niskoemisyjnego transportu w miastach

W tym miesiącu wiele konkursów na projekty związane z transportem znajdziesz w w programach regionalnych. Z uwagi na ich dużą różnorodność, warto zwrócić uwagę na wybrane projekty z zakresu:

 • budowy, przebudowy lub modernizacji terminali przeładunkowych wraz z infrastrukturą (łódzkie),
 • budowy, przebudowy lub modernizacji dróg lokalnych (w tym obwodnic, skrzyżowań) i wojewódzkich (z infrastrukturą towarzyszącą),drogowych obiektów inżynierskich czy  obiektów typu Park & Ride (łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie),
 • budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (kujawsko-pomorskie, lubuskie),
 • rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (zakup taboru, budowa i przebudowa zaplecza technicznego do obsługi taboru) – kujawsko-pomorskie, śląskie.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

 Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko  dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *