KPF: Unia rynków kapitałowych coraz bliżej?

W ramach budowy Unii rynków kapitałowych, w ślad za opublikowaną pod koniec 2015 r. Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska opracowała dokument pt. „Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych”. W prace nad realizacją głównych celów tej inicjatywy zostało zaangażowanych wiele podmiotów z krajów należących do UE, m.in. krajowych organów nadzorczych, organizacji konsumenckich czy wreszcie dostawców usług finansowych. Z racji swej przynależności do europejskiej platformy samorządowej sektora kredytowego EUROFINAS, nad propozycjami zmian treści dokumentu pracuje także Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Do głównych celów prowadzonej przez KE inicjatywy należą: zapewnienie szerszego dostępu do usług finansowych dla konsumentów, podniesienie konkurencyjności na rynku detalicznych usług finansowych oraz ułatwienie transgranicznej podaży tych usług. Chodzi o pokonanie barier między krajami, gdyż – jak wskazuje Komisja – obecnie jedynie 7% konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Intencją Komisji jest, by wszyscy konsumenci mieli możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych, dostępnego na terenie całej Unii i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni.

 

W „Planie działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych” wskazuje się 3 główne kierunki dalszych prac Komisji. Jednym z nich jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia zaufania konsumentów i zagwarantowania im silniejszej pozycji przy zakupie usług w kraju lub w innym państwie należącym do UE.

 

– Rezultatem tych działań mogą być na przykład ułatwienia dla kierowców w korzystaniu ze zniżki za bezszkodową jazdę („bonus-malus”) za granicą, obniżenie opłaty za transakcje transgraniczne w walutach innych niż Euro czy też bardziej przejrzyste ustalanie cen ubezpieczenia wynajmu samochodu – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

 

Kolejny obszar ma na celu zmniejszenie prawnych i regulacyjnych przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw finansowych, zamierzających rozszerzyć działalność za granicę, w tym poprzez opracowanie m.in. wspólnych kryteriów oceny zdolności kredytowej i ułatwienia wymiany danych między rejestrami kredytowymi

 

Ostatni zakłada zaś wspieranie budowy innowacyjnego środowiska cyfrowego, dzięki któremu uda się pokonać niektóre przeszkody istniejące obecnie na jednolitym rynku.

 

– Chodzi tu na przykład o analizę, w jaki sposób sektor prywatny może wykorzystać identyfikację elektroniczną i usługi zaufania do sprawdzania tożsamości klientów, czy też monitorowanie praktyk dostawców cyfrowych celem stwierdzenia, czy należy uaktualnić przepisy w dziedzinie sprzedaży usług finansowych na odległość, np. przez Internet lub telefonicznie – stwierdza mec. Czugan.

 

Ponadto Komisja – postrzegając FinTech jako nową perspektywę w dziedzinie usług finansowych – zamierza aktywnie wspierać swobodne funkcjonowanie europejskiego sektora FinTech w całej UE oraz zapewnić jego konkurencyjność, m.in. znosząc bariery regulacyjne, ograniczające jego rozwój czy stawiające podmioty typu FinTech na gorszej pozycji prawnej niż pozostałych uczestników rynku.

 

Aktualnie nad Planem Działania pracuje Parlament Europejski. Kolejnym etapem pracy z dokumentem będą inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej, zmierzające w kierunku realizacji postulatów w nim zawartych.

źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *