Miniportal e-Zamówień – wersja testowa najpóźniej w sierpniu 2018 r.

By umożliwić przedsiębiorcom elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE, uruchomiony zostanie Miniportal e-Zamówień. Ma on zabezpieczyć właściwy tok postępowań na wypadek, gdyby do 18.10.2018 r. opóźniło się pełne wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i portali e-usług.

Miniportal będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, będą mogli składać do zamawiających w sposób bezpieczny, przede wszystkim oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu oraz oferty wstępne.

Rozwiązanie oparte będzie na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.

Wersja testowa rozwiązania powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. Od dnia 1 października 2018 r. będą z niej mogli korzystać wszyscy zamawiający. Miniportal e-Zamówień będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego.

Na mocy trójstronnego porozumienia MPiT (dawniej MR), UZP i MC zobowiązane są do wdrożenia centralnej Platformy e-Zamówień w ramach realizacji projektu budowy elektronicznych zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych opracował koncepcję budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych w zakresie merytorycznych aspektów związanych z potrzebami uczestników rynku zamówień publicznych. Wspólnie z MPiT udziela merytorycznego wsparcia Ministerstwu Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za prowadzenie projektu i zbudowanie platformy e-Zamówień – w szczególności za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, zgodnych z dyrektywą UE. Dzięki nim nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE. Projektowane zmiany zakładają przesunięcie obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są portale e-usług.

Rozwiązanie to:

  • zwiększa szanse na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w  tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zapewnia lepsze szanse dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • zdywersyfikuje zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach/unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

Urząd Zamówień Publicznych będzie prowadził działania informacyjno-edukacyjne w obszarze elektronizacji zamówień publicznych. W tym celu na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.plzostanie zamieszczona specjalna zakładka poświęcona e-zamówieniom, gdzie na bieżąco będziemy publikować informacje pozwalające Państwu na pozyskanie wiedzy na temat elektronizacji zamówień, w tym również postępu prac nad wdrożeniem Platformy e-Zamówienia oraz innych działań dostosowawczych.

Uruchamiamy również specjalny adres mailowy ezamowienia@uzp.gov.pl, na który możecie Państwo kierować zapytania dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

W najbliższym czasie będziemy również informować Państwa o innych przedsięwzięciach podejmowanych przez Urząd Zamówień Publicznych mieszczących się w ramach szeroko zakrojonej kampanii mającej na celu odpowiednie przygotowanie do elektronizacji zamówień publicznych.

 

 Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *