Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Konsultacje potrwają do 16 października br.

Aktualizacja NPS stanowi odpowiedź na kolejne wyzwania w zakresie rozwoju powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności dotyczące upowszechniania się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożenia sieci mobilnych 5 generacji. NPS stanowić będzie źródło proinwestycyjnych działań Państwa i samorządów, ukierunkowanych na zapewnienie społeczeństwu i gospodarce uniwersalnego, równego i niezawodnego dostępu do usług łączności elektronicznej o najwyższych parametrach.

NPS, tak jak obecnie, będzie rządowym programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa  potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS. Cele, ustanawiane w zaktualizowanym dokumencie, odpowiadają dotychczasowym celom NPS oraz celom ustanowionym przez Komisję Europejską w Komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego, tj:

  1. powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do roku 2020, zaś o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s) do roku 2025,
  2. korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% gospodarstw domowych do roku 2020;
  3. dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla głównych miejsc stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2025,
  4. w pełni rozwinięta łączność 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020, zaś na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do roku 2025.

Uwagi do dokumentu prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej:piotr.jackiewicz@mc.gov.pl i marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl

lub korespondencją tradycyjną na adres ministerstwa: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

z dopiskiem: „Konsultacje projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego”.

Narodowy_Plan_Szerokopasmowy_-_aktualizacja.pdf  Pobierz plik:Narodowy_Plan_Szerokopasmowy_-_aktualizacja (1)

 Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *