oferta 231

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”

na realizację proinnowacyjnych usług

  1. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
  2. usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług

W imieniu RG Salto zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu „Usługi doradcze w zakresie realizacji projektu”

„Zintegrowany system „Warsztat” dla branży motoryzacyjnej”

dla

RG SALTO SP. Z O.O.

współfinansowanego ze środków europejskich w ramach POIR Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”

 Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe z załącznikami