Dynamiczny wzrost liczebności personelu B+R

W 2017 r. personel B+R w Polsce liczył 239,3 tys. osób, czyli o 11,8% więcej niż rok wcześniej. Zaś w porównaniu z 2013 r. liczebność personelu B+R zwiększyła się o ponad 64%. 

Sektorem charakteryzującym się największym personelem B+R było szkolnictwo wyższe (55,3% personelu B+R Polski). Osoby zaangażowane w prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w sektorach: przedsiębiorstw, rządowym oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych stanowiły odpowiednio 40,0%, 3,6% oraz 1,1% personelu B+R w kraju. 

Tendencja wzrostowa obejmuje również wskaźnik dotyczący personelu wewnętrznego B+R, wyrażonego w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC), przypadającego na 1000 aktywnych zawodowo. W 2013 r. wyniósł on 5,4, natomiast w 2017 r. – 7,0. Wykorzystanie EPC pozwala na uniknięcie przeszacowania personelu B+R, wynikającego z faktu, że wiele osób związanych z tą działalnością część swojego czasu pracy przeznacza na zajęcia inne niż B+R, takie jak np.: zajęcia dydaktyczne ze studentami, czy praca administracyjna. 

Dane te świadczą o pozytywnych zmianach zachodzących w polskiej gospodarce, dla której innowacyjność jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności na globalnym rynku. W procesie tym czynnik ludzki jest niezwykle istotny. 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *