87 wniosków o dofinansowanie w pierwszej rundzie 3 konkursu w działaniu 1.1 PO PC

Jest szansa, że już wkrótce ponad 678 tysięcy gospodarstw domowych zyska dostęp do szybkiego internetu. Zakończony właśnie 3 konkurs w działaniu 1.1 PO PC to kolejny krok w wypełnianiu białych plam na internetowej mapie Polski.

W piątek 11 maja 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w pierwszej rundzie konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 87 wniosków na wszystkie wyznaczone obszary konkursowe.

Interwencje w ramach POPC realizowane są na obszarach, które stanowią najtrudniejsze i najmniej atrakcyjne inwestycyjnie tereny Polski, a które w konsekwencji cieszą się znikomym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych. Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma więc zapewnić zrównoważony rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze całego kraju.

Konkurs został ogłoszony 10 listopada 2017 r. i jest trzecim jak dotychczas zorganizowanym konkursem w Działaniu 1.1. Konkurs objął swoim zasięgiem obszary, co do których nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach wcześniejszych interwencji. W efekcie zostały wyznaczone 33 obszary konkursowe, o atrakcyjniejszych względem wcześniejszych konkursów parametrach inwestycyjnych. Jednocześnie zwiększeniu uległa minimalna liczba gospodarstw domowych, które należy podłączyć na wyznaczonych obszarach. Pod kątem organizacyjnym (w odróżnieniu od wcześniejszych interwencji), konkurs został podzielony na rundy, co w przypadku braku umów na któryś z obszarów konkursowych pozwoli szybko powtórzyć procedurę naboru.

W ramach 3 konkursu PO PC do objęcia zasięgiem dofinansowanych projektów zostało wyznaczonych 847 132 gospodarstw domowych, z czego minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem, warunkująca możliwość ubiegania się o wsparcie, wynosi 460 565. Ponadto,  2 579 lokalizacji szkół zostało wyznaczonych do obligatoryjnego podłączenia do bardzo szybkich sieci, co ma związek z wdrażaną równolegle Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Podobnie jak w II konkursie PO PC, dużym zainteresowaniem wykazali się przedsiębiorcy z branży MŚP. Na 28 wnioskodawców, 20 stanowią przedsiębiorcy telekomunikacyjni, będący przedstawicielami MŚP.

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce:

W 2017 roku odnotowano 16% przyrost sieci światłowodowych, na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wynosiła prawie 430 tys. km. W porównaniu do danych z 2016 roku przybyło również 46 tys. węzłów światłowodowych, co oznacza wzrost o 43%.

Tylko w ramach drugiego konkursu PO PC powstanie ponad 60 tys. km sieci światłowodowej. Oznacza to, że w ramach drugiego konkursu, dostępem do Internetu zostanie objętych kolejne 1 169 215 gospodarstw domowych (115%  minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich  79 obszarach konkursowych – tj. 1 016 517). Dodatkowo  ramach 2 konkursu ponad 80% białych obszarów NGA wyznaczonych do dofinansowania znajduje się w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

Realizowane są także inwestycje w ramach 1 konkursu, w którym beneficjenci zadeklarowali objęcie zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s ponad 120 000 gospodarstw domowych znajdujących się w ponad 100 000 punktach adresowych. Ww. adresy w ponad 90% znajdują się w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

Realizacja projektów dofinansowanych z POPC przyczyni się do następujących efektów długoterminowych:

  • Wyrównanie szans rozwojowych wszystkich regionów;
  • Podniesienie poziomu edukacji na obszarach wiejskich (ze szczególnym znaczeniem dla placówek oświatowych które uzyskają dostęp do usługi 100 Mb/s).
  • zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego;
  • Zrównanie szans w dostępie do informacji w miastach i małych miejscowościach w różnych sferach życia m.in. edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, praca;
  • Aktywizacja zawodowa ludności poprzez umożliwienie poszukiwania pracy przez Internet;
  • Stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa;
  • Stałe podnoszenie kompetencji poprzez dostęp do kursów doszkalających w różnych branżach, oraz dostęp do informacji na bieżąco ;
  • Aktywizacja społeczności (w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych ) m.in. poprzez ułatwienie dostępu do informacji oraz e-administracji;
  • Zwiększenie wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast;
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów gdzie będzie przebiegała nowoczesna sieć.
Więcej informacji o 3 konkursie
Więcej informacji o OSE
Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *