Program Polska Cyfrowa wspiera Ogólnopolską Sieć Edukacyjną i wdraża standardy dostępności

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (POPC), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, podjęto decyzję o przyjęciu kryteriów wyboru projektów Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).*

Program Polska Cyfrowa, jako pierwszy, uwzględnia w kryteriach wyboru projektów obowiązek realizacji standardów dostępności**. Dzięki temu projekty będą dostępne dla wszystkich.

Realizacja projektów OSE to kontynuacja działań POPC na rzecz podłączenia szkół do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Aby w pełni wykorzystać możliwości stworzone szkołom, dzięki ich podłączeniu do szybkiego internetu, konieczne jest ich połączenie w ogólnopolską sieć teleinformatyczną. W ramach tej sieci zapewniona będzie usługa dostępu do internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego.

Komitet przyjął również zmiany do kryteriów wyboru projektów w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych i 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

X posiedzenie KM POPC. Uczestnicy spotkania.

 

Wiceminister poinformował, że

“wartość umów w POPC zwiększyła się w ostatnich sześciu miesiącach z 4,8 mld zł do 5,4 mld zł środków UE, co stanowi aktualnie 60% alokacji POPC. W tym samym czasie, certyfikacja środków do Komisji Europejskiej wzrosła z 530 mln zł do 980 mln zł środków UE. Poziom certyfikacji wynosi 11% alokacji POPC”.

X posiedzenie KM POPC. Uczestnicy spotkania.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczył również wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski.

*Zmiany w kryteriach wyboru projektów:

dla trybu pozakonkursowego w działaniu:

  • 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dla projektów Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

dla trybu konkursowego w działaniach:

  • 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”;
  • 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

** Standardy dostępności są częścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *