Rada Ministrów przyjęła kolejny Krajowy Program Reform

Reforma Prawa zamówień publicznych, ograniczenie zatorów płatniczych, upowszechnienie płatności bezgotówkowych – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które pojawiają się wśród zadań wskazanych w „Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2019/2020”. Dokument przyjęła wczoraj Rada Ministrów.

Krajowy Program Reform (KPR) określa polityki i działania, które są konieczne dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski z lipca 2018 r. (CSR). Odnoszą się one też do wyzwań wskazanych przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym – Polska 2019”.

Pierwszy KPR rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Jego obecna aktualizacja jest kolejnym, dziewiątym już dokumentem. Zawiera najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027. Dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej.– Zaproponowane przez nas działania nie istnieją tylko na papierze. Wpisują się w aktualną politykę rządową – informuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodaje, że wiele z nich już jest zrealizowanych, jak choćby sieć badawcza Łukasiewicz czy program Emerytura Plus. – Nad kolejnymi działaniami, na przykład 500+ na każde pierwsze dziecko, nowe Prawo zamówień publicznych, zapobieganie zatorom płatniczym czy Prosta Spółka Akcyjna, intensywnie pracujemy – zaznacza szefowa MPiT.

Na zaprezentowany w dokumencie katalog reform składa się 38 działań przewidzianych do realizacji w perspektywie roku, tj. od II kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r.

To m.in. rozwiązania pomagające rozwijać się małym i średnim przedsiębiorcom oraz ułatwiające prowadzenie biznesu w Polsce, jak nowe Prawo zamówień publicznych, regulacje ograniczające zatory płatnicze, uchwalenie nowej ordynacji podatkowej.

KPR zakłada również dalsze upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych oraz wsparcie dla startupów poprzez wprowadzenie nowego typu spółki, dzięki której łatwiej będzie założyć i prowadzić innowacyjny biznes, który ze swej natury jest bardzo dynamiczny i nieprzewidywalny. Prace nad projektem ustawy dotyczącej Prostej Spółki Akcyjnej parlament rozpoczął w marcu br.

Wśród reform mających wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki znalazło się też m.in. wsparcie dla tworzenia najlepszych w Polsce zespołów badawczych, przeprowadzenie analizy stanu rozwoju technologicznego polskiej gospodarki do 2040 r. oraz wdrożenie sieci badawczej Łukasiewicz.

Inne proponowane reformy to m.in.:

  • wsparcie wzrostu zatrudnienia w postaci obniżenia klina podatkowego, wprowadzenie zerowej stawki PIT dla zatrudnionych do 26. roku życia, wsparcie dla publicznego transportu zbiorowego;
  • ułatwienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, które mają przyczynić się do zwiększenia udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii;
  • wsparcie dochodowe gospodarstw domowych, czyli rozszerzenie programu 500+ na każde pierwsze i jedyne dziecko do 18. roku życia oraz program Emerytura Plus.

– Wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy. Spodziewamy się wzrostu liczby pracujących o 0,2 proc. w 2019 r. w grupie wiekowej „15 lat i więcej” oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia do 3,3 proc. w 2020 r. – komentuje minister Emilewicz.

Działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 – 5,7 proc. rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *