Przedwiośnie z Funduszami Europejskimi

Warto zrobić porządki, zweryfikować plany i z nową energią, przy pomocy Funduszy Europejskich, ruszyć do działania.

W marcu szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje szkoleniowe.

Zaczyna się 16 konkursów z programów krajowych, natomiast w programach regionalnych nabór będzie prowadzony do 61 konkursów, w tym w 31 nowych. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, ochronę środowiska oraz projekty z zakresu transportu. Jak zwykle, oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją sprawdzić. 

Propozycja obejmuje łącznie 100 konkursów, w tym: 32 z programów ogólnopolskich, 61 z programów regionalnych i  7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

Przedsiębiorcy

Innowacje i B+R

Ikona ilustrująca innowacje

Miasta średnie rozwijają się dzięki Funduszom Europejskim. 25 marca rusza konkurs dedykowany wsparciu projektów dotyczących wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przez MŚP. Możesz otrzymać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Badania i rozwój, to dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe wersje już istniejących produktów.

Również przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli szansę wzmocnić swoją konkurencyjność i innowacyjność przez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych dzięki dofinansowaniu FE. 

Więcej informacji ponownie można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nowe produkty, rozwiązania czy usługi wprowadzone dzięki zastosowaniu wyników prac badawczo-rozwojowych mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Innowacje te służą zwiększaniu dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub większej liczby różnego rodzaju barier w naszym otoczeniu. 

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prace badawczo – rozwojowe potrzebują odpowiedniego zaplecza, by mogły być realizowane.

Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorców również w tym aspekcie.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie serwisu Programu Inteligentny Rozwój.

Pulę powyższych, różnorodnych projektów uzupełniają dwa nabory dostępne w programie regionalnym woj. śląskiego.

Tutaj instytucje otoczenia biznesu mogą składać wnioski – tylko do 18 marca! – na rozwój świadczonych usług proinnowacyjnych. 

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Z kolei przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie dla projektów koncentrujących się na pozyskaniu i zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowych i procesowych (co najmniej w skali regionu). Jest też możliwość ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Instytucja organizująca konkurs jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej pod adresem serwisu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

Ochrona środowiska

wiatrak

Gospodarka odpadami to szczególnie istotna kwestia w działaniach mających na celu ochronę środowiska. Składa się na nią  szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz  unieszkodliwianiem odpadów.29 marca rozpoczyna się konkurs którego celem między innymi jest wsparcie inwestycji dotyczących  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Więcej informacji o konkursie

W tym miesiącu, w programach regionalnych, organizowanych jest 11 konkursów związanych z ochroną środowiska. Warto zwrócić m.in. uwagę na nabory dotyczące: 

 • modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (nakłady na infrastrukturę do recyklingu, sortowania i kompostowania), niebezpiecznych typu azbest, selektywnej zbiórki odpadów (śląskie, dolnośląskie),
 • termomodernizacji energetycznej budynków i systemów grzewczych (dolnośląskie),
 • opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (tj. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody – wielkopolskie).

Warto zainteresować się także grantami na projekty powiązane z transportem. Przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o wsparcie na:

 • budowę lub rozbudowę inteligentnych systemów transportowych (sterowania ruchem, zarządzania miejscami parkingowymi, obsługi podróżnych w transporcie publicznym) i zakup niskoemisyjnego taboru – dolnośląskie, podlaskie
 • budowę i przebudowę dróg (również rowerowych) – śląskie,
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, związanej z transportem miejskim i infrastrukturą towarzyszącą (skrzyżowania, parkingi, punkty przesiadkowe).

Po dotacje unijne zapraszamy do regionalnego programu województwa opolskiego.

Podmioty ekonomii społecznej, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe

Zwiększenie dostępności usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, także tych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych, włączenie społeczne czy aktywizacja zawodowa – na te projekty również możesz dostać wsparcie.

W programach regionalnych warto zwrócić uwagę na nabory dotyczące:

 • zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich, rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopiekę), organizację szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych – woj. mazowieckie,
 • realizacji usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie,
 • tworzenia programów aktywizacji zawodowej, które służą ułatwieniu powrotu na rynek pracy (identyfikacja potrzeb, pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń, staży i praktyk) – woj. łódzkie i opolskie,
 • projektów, które przyczyniają się do łączenia życia zawodowego z prywatnym – woj. małopolskie.

OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego

Aktywizacja zawodowa

Osoby młode, to grupa społeczno-zawodowa, przed którą rynek stawia szczególnie wysokie wymagania. Pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych,  posiadających doświadczenie i staż pracy, których ludzie młodzi, ze względów oczywistych często nie posiadają. Z pomocą przychodzą szkolenia, praktyki, dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oferowane przez FE.

Jeszcze do 18 marca trwa nabór na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia lub podwyższenia kompetencji osób młodych. 

Poznaj szczegóły konkursu.

Instytucje nauki i edukacji, JST, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe

Nauka i edukacja

książka

Głównym zadaniem pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej jest niesienie pomocy w  rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem. Aby mogli dobrze wykonywać swoje obowiązki powinni otrzymać odpowiednie wsparcie. 30 marca zostanie ogłoszony konkurs, którego przedmiotem będą działania edukacyjne skierowane do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. 

Więcej na temat konkursu.  

Projekty z zakresu kształcenia zawodowego młodzieży, które pośrednio przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki oferują również programy regionalne.

W jakiej formie? – może to być na przykład:       

 • rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (nauki ścisłe, informatyka, języki obce) – woj. małopolskie, podlaskie, wielkopolskie,       
 • tworzenie i modernizacja pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu, wyposażanie w nowoczesny sprzęt – woj. podlaskie i wielkopolskie,       
 • staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – woj. wielkopolskie.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:       

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *