15 lat zmian – rozwój i inwestycje przy udziale funduszy europejskich

Skorzystali z funduszy unijnych i odnieśli biznesowy sukces. Wprowadzają zmiany, rozwijają swój region i inspirują innych. Praktycy i eksperci spotkali się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, żeby podzielić się swoim sukcesem i zainspirować kolejne projekty. Z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej o interesujących realizacjach dyskutowano, żeby wskazać dalszy kierunek udziału Polski w polityce spójności UE, a także plany inwestowania w Polsce środków unijnych po roku 2021.


Źródło: Piotr Osiński
Jerzy Kwieciński i Marc Lemaître uczestniczyli w konferencji inaugurującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Wielowymiarowe zmiany jakie zaszły i zachodzą w życiu społecznym i gospodarczym Polski dzięki inwestowaniu środków unijnych to projekty, które warto naśladować. Trendy rozwojowe z zakresu innowacji, strategicznej infrastruktury, spójności i dostępności społecznej, czy budowania potencjału regionu wsparte z funduszy w coraz większym stopniu inspirują inwestycje ze środków krajowych.

– Fundusze unijne w dotychczasowych perspektywach przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju Polski i przyniosły wymierne korzyści. Zaczynamy doganiać, a nawet przeganiać kraje, które tworzą Unię Europejską. Pokazuje to, jak dużo udało nam się przez te 15 lat dokonać – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Fundusze europejskie pozwalają na nadrabianie zaległości rozwojowych. Budowa dróg i autostrad, modernizacja kolei, rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, parków technologicznych i laboratoriów naukowych wymagają ogromnych nakładów finansowych. Fundusze wspierają także rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki – w ten sposób podnieśliśmy jej poziom i dostępność.

– Polska jest wzorcowym przykładem, bo rozwój jest stały. Polska nigdy nie brała niczego za pewne, zawsze racjonalnie kierowała swym rozwojem. Polska prawdopodobnie będzie pierwszym krajem, który pokona pełen dystans do najlepiej rozwiniętych krajów UE – mówił Marc Lemaître, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej.

Udane wykorzystanie 15 lat członkostwa w UE jest widoczne we wskaźnikach ekonomicznych i ocenach inwestorów instytucjonalnych i rynków finansowych. Polska poprawiła pozycję w ratingach ekonomicznych i to ułatwia wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stabilność gospodarki i jej trwały wzrost, lepsza jakość życia i wiele innych pośrednich efektów naszego udziału w Unii Europejskiej sprawiły, że Polska stała się krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększać eksport i skutecznie konkurować na jednolitym rynku europejskim.
Środki polityki spójności pozytywnie wpływają na tempo w jakim Polska i jej regiony doganiają średni poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. W 2004 r. produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na mieszkańca wynosił w Polsce połowę średniej unijnej, a już w 2017 r. zbliżył się do 70%. Za część osiągniętej konwergencji odpowiada wdrażana w Polsce polityka spójności. Szacunki wskazują, że około 2020 r. Polska ma szansę osiągnąć około 75% średniego poziomu PKB na mieszkańca dla Unii Europejskiej.

Choć coraz bardziej przygotowujemy się na stopniowe zastępowanie w przyszłości funduszy unijnych środkami krajowymi, to stanowią one nadal jeden z najważniejszych mechanizmów finansowania polityki rozwoju w naszym kraju. Dlatego ważne jest utrzymanie roli polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE, poprzez zapewnienie większego – niż zakładają wstępne propozycje Komisji Europejskiej – budżetu na tą politykę ogółem, jak i puli środków, które trafią do beneficjentów w naszym kraju. MIiR przeprowadziło już szereg prac analitycznych określających potrzeby inwestycyjne Polski na najbliższe lata.

Po 15 latach członkostwa w UE mamy bardzo korzystny bilans finansowy przepływów między Polską a UE. Dane Ministerstwa Finansów za okres od 2004 r. do marca 2019 r. pokazuję, że z unijnego budżetu pozyskaliśmy 163,7 mld euro, wpłacając jednocześnie do tego budżetu 53,7 mld euro. Oznacza to, że otrzymaliśmy ponad trzykrotnie więcej niż wpłaciliśmy, a bilans netto wynosi niemal 110 mld euro.

Warszawska konferencja inauguruje VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, połączone z obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *