Budowa jednolitego rynku cyfrowego w UE trwa– Polska uczestniczy w posiedzeniu Rady UE ds. Telekomunikacji

4 grudnia br., w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Podsumowano na niej pracę nad różnymi inicjatywami na rzecz rozwoju sektora cyfrowego w UE wykonaną w drugim semestrze 2018 r., podczas przewodnictwa Austrii w Radzie UE.

Stanowisko Polski na posiedzeniu przedstawiła Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Rada uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu „Cyfrowa Europa”, który ruszy w 2021 r. Będzie on finansowo wspierał transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek. Jest to pierwszy w historii UE instrument finansowy odpowiadający kompleksowo na potrzeby całego sektora cyfrowego. Program „Cyfrowa Europa” zapewni finansowanie projektów w pięciu obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne. Uzgodniony dziś tekst to stanowisko Rady, które będzie podstawą do negocjacji z Parlamentem Europejskim w przyszłym roku. Z uwagi na wagę programu dla rozwoju sektora cyfrowego w okresie nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027) Polska poparła przyjęcie stanowiska Rady. Dodatkowo minister Buk podkreśliła wagę  zapewnienia małym i średnim przedsiębiorstwom optymalnych warunków korzystania ze środków programu „Cyfrowa Europa”.

Polska wzięła też udział w kolejnej debacie nt. projektem rozporządzenia o e-prywatności (ochronie prywatności w sieciach i usługach łączności elektronicznej). Polska poparła przyjęte przez prezydencję austriacką racjonalne podejście do prac nad tym trudnym dossier, zachęcając do kontynuacji dyskusji w przyszłym roku na poziomie eksperckim. Polska zwróciła uwagę na kwestie relacji pomiędzy projektem rozporządzenia o e-prywatności a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR). Minister buk podkreśliła, że Polska jest zwolennikiem wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej, ale nie możemy pozwolić sobie na przepisy prawa, które będą niejasne i mogą potencjalnie negatywnie wpływać na rozwój rynku cyfrowego. W tym kontekście, wydaje się, że najpierw powinniśmy obserwować praktykę stosowania GDPR a dopiero – w drugiej kolejności kontynuować prace nad rozporządzeniem o e-prywatności.

Na posiedzeniu zostały też przyjęte zmiany w dyrektywach łączności elektronicznej, w tym- tzw. Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Ich przyjęcie kończy długie, ponad dwuletnie prace na forum UE. Przyjęte dokumenty zawierają wiele oczekiwanych przez Polskę rozwiązań korzystnych dla rozwoju sektora łączności elektronicznej. Polska już rozpoczęła prace nad wdrożeniem przyjętych zmian do krajowego porządku prawnego, w tym- przepisami dla 5G. – już są na zaawansowanym etapie.

Ponadto na posiedzeniu przyjęto też sprawozdania z postępu prac nad projektemrozporządzenia o Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Przedstawiono też informacje dotyczy postępów prac nad dyrektywą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, projektem rozporządzenia w sprawa wdrażania Domeny .EU oraz aktu ws. cyberbezpieczeństwa.

Posiedzenie zakończyła prezentacja Austrii oraz Komisji Europejskiej nt. stanu prac nad wdrażaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego.

W kolejnym semestrze prace w Radzie UE będą kontynuowane pod przewodnictwem Rumunii, która zaprezentowała dziś swój plan prac w obszarze telekomunikacji społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *