Co słychać w październiku? Sprawdź najnowsze konkursy o środki unijne

Z Funduszami Europejskimi nigdy nie ma nudy – to już kolejny miesiąc obfitujący w wiele nowych naborów. W październiku 2018 roku rozpoczyna się aż 69 nowych konkursów. Środki będą dostępne m.in. na badania i rozwój, innowacje, szkolenia, edukację, efektywność energetyczną, czy ochronę zdrowia. Każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Cała oferta liczy 171 konkursów, w tym: 42 z programów ogólnopolskich, 120 z programów regionalnych i 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

p_minn_m

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jeszcze do 25 października 2018 roku możesz skorzystać z doradztwa Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobyć nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi. Co to  są IOB? Mogą nimi być m.in: centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe.

Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu lub usprawnianego procesu produkcji. IOB doradzą we wprowadzeniu  innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Pomogą przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze technologicznym.

Dodatkowo projekt może obejmować dofinansowanie związane z wdrożeniem innowacji technologicznej. Więcej informacji na www.poir.parp.gov.pl.

efen_m

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu mogą skorzystać z oferty programów regionalnych, by zwiększyć swoją efektywność energetyczną przez np.:

 • inwestycje w modernizację energetyczną i termomodernizacji oraz systemy zarządzania energią,
 • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Przykładowo, w październiku przedsiębiorstwa działające w warmińsko-mazurskim mogą składać projekty dotyczące rozwijania odnawialnych źródeł energii jak np. biogaz, czy energia słoneczna. Więcej o konkursie na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jeszcze do końca października przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację unijną na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Dotyczy to wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego.

Środki unijne na projekt OZE może pozyskać przedsiębiorca, który jest wytwórcą energii z takich źródeł.Przedsiębiorca może otrzymać na jeden projekt łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).

Więcej informacji na stronie Instytucji Wdrażającej programu Infrastruktura i Środowisko.

szkolenia_m

Ciekawą możliwością są również konkursy stawiające na rozwój zawodowy pracowników  dzięki czemu przedsiębiorcy zyskają dostęp do szerszego grona potencjalnych pracowników. Przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy i samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie z programów regionalnych m.in. na:

 • staże, subsydiowane zatrudnienie i reintegrację zawodową,
 • przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych,
 • inne działania z zakresu rozwoju społeczno-zawodowego.

Jednym z takich konkursów jest oferta z programu woj. śląskiego, która pozwala uzyskać do 95% dofinansowania na prowadzenie kompleksowych działań rozwijających społeczność lokalną (działania stawiające m.in. na edukację, wolontariat, zatrudnienie). Szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

b_i_r_m

Przedsiębiorstwa i ich konsorcja mogą liczyć na wsparcie prac badawczych oraz rozwojowych nowych produktów i usług. Trwające i rozpoczynające się w październiku konkursy regionalne wesprą np.: ulepszanie istniejącego produktu, prace eksperymentalne oraz wdrożeniowe.

Przykładem może być ten organizowany na terenie mazowieckiego. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać fundusze na wzmacnianie prac rozwojowych oraz na sprzęt i technologie niezbędne do badań. Więcej o tym konkursie na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Warto również zwrócić uwagę na trwający do końca października nabór woj. podkarpackiego. Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorstwa chcące realizować m.in. prace eksperymentalne, demonstracyjne lub projekty pilotażowe. Najmniejsze firmy mogą liczyć nawet na 80% dofinansowania. Szczegóły konkursu na stronie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

rozwojfirmy_m

Są też w ofercie środki na rozwój biznesu. W trwających w październiku konkursach regionalnych przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu będą mogły otrzymać wsparcie na:

 • wyposażenie firmy (małopolskie, lubelskie, dolnośląskie),
 • zastosowanie nowoczesnych technologii (lubelskie),
 • dotacje na uruchomienie firmy (łódzkie),
 • środki trwałe prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych usług (podkarpackie),
 • środki niematerialne i prawne (podkarpackie, mazowieckie).

Rozwinąć swoją firmę będą mogli m.in. mikro, mali i średni przedsiębiorcy z lubelskiego. Dofinansowanie sięgające 60% lub 70%(w zależności od wielkości firmy) będzie można przeznaczyć na: stworzenie lub doposażenie infrastruktury firmy, zastosowanie nowoczesnych technologii, wsparcie działań inwestycyjnych, czy wdrażanie wyników badań rozwojowych. Więcej o konkursie na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy

szkolenia_m

Pod koniec października rusza nabór na projekty doradczo-szkoleniowe z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Odbiorcami są miko, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy działają w województwie podkarpackim, świętokrzyskim lub małopolskim.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. firmy szkoleniowe, organizacje pracodawców, organizacje związkowe i samorządu gospodarczego, czy też podmioty działające na rzecz zatrudnienia i  rozwoju zasobów ludzkich. Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którzy zapewnią kadrę, zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Każdy projekt składany w konkursie musi uwzględniać co najmniej:

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • działania doradcze np. wsparcie w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków,
 • szkolenia połączone z warsztatami z zakresu przygotowania do korzystania z instrumentów e-zamówień,
 • monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Budżet konkursu wynosi 3,19 mln zł. Projekt może otrzymać do 2,87 mln zł dofinansowania (90% wartości wydatków kwalifikowalnych).

Więcej informacji na www.power.parp.gov.pl

infrastrukturaspoleczna_minn_m

Podmioty pomocy i ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, samorządy i przedsiębiorcy dzięki środkom z programów regionalnych mają możliwość rozwijać aktywizację społeczną. W październiku trwają nabory na projekty i działania takie jak np.:

 • rozwój usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
 • rozwój usług zdrowotnych,
 • tworzenie miejsc pobytu dziennego lub całodobowego,
 • rozwój usług pomocy środowiskowej,
 • bezpłatne poradnictwo (np. rodzinne, prawne, psychologiczne),
 • wzmacnianie aktywnej integracji, wsparcie społeczne lub zawodowe.

Jednym z takich jest nabór projektów dotyczących: usług opiekuńczych i zdrowotnych, wsparcia środowiskowego, dostępu do poradnictwa prawnego czy tworzenia miejsc pobytu. Z organizowanego przez lubuskie konkursu można otrzymać aż do 95% dofinansowania. Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, NGO, Podmioty ekonomii społecznej, jednostki naukowe, instytucje nauki i edukacji

b_i_r_m

Od początku października rusza konkurs unijny TEAM-NET na rozwój kadr sektora B+R w Polsce. W konkursie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych. Grupa może liczyć od 3 do 6 jednostek naukowych. Preferowana jest współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć unijny grant wnioskodawca musi przygotować interdyscyplinarny projekt badawczy, który obejmuje co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Musi również uwzględniać realizację prac B+R w taki sposób, aby efekty projektu znalazły zastosowanie w praktyce gospodarczej. Każdy zespół może otrzymać dofinansowanie do 3,5 mln zł na 36 miesięcy. Projekt może być dofinansowany ze środków unijnych do 100%. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

naukaiedukacja_m

Fundusze Europejskie dają również możliwość podnoszenia poziomu kształcenia i organizowania nowych działań edukacyjnych. Szkoły (publiczne i niepubliczne), organizacje pozarządowe, samorządy, czy podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o środki m.in. na:

 • Wspieranie zdolnych uczniów,
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji przydatnych na rynku pracy,
 • Doposażenie w materiały dydaktyczne,
 • Wsparcie rozwoju nauczycieli.

W październiku szansę na wsparcie powyższych działań mają podmioty z: dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Za przykład może posłużyć konkurs organizowany przez małopolskie skierowany do szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek systemu oświaty. Dofinansowaniem sięgającym nawet 95% kosztów zostaną objęte działania rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów, jak np. zajęcia pozalekcyjne, czy rozwijanie kompetencji społecznych. Informacje o konkursie znajdują się na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia

zdrowie_m

Ponadto, organizacje pozarządowe, samorządy i ich podmioty, podmioty lecznicze oraz ekonomii społecznej mogą zgłaszać projekty w licznych konkursach wspierających ochronę zdrowia. Dofinansowaniem mogą zostać objęte takie działania jak np.:

 • poprawa opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozwój usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • działania profilaktyczne w wykrywaniu raka (w tym informacyjno-edukacyjne),
 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia.

Jedną z takich ofert jest ta przygotowana przez województwo wielkopolskie. Będzie można otrzymać wsparcie na działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy, takie jak: informacja, edukacja, czy zapewnienie dojazdu do punktów badań. Do konkursu są zaproszone: podmioty lecznicze i ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz samorządy. Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, instytucje kultury, Organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy

rewitalizacja_m

Cały czas trwają nabory na działania rewitalizacyjne. Rewitalizacji, czyli kompleksowej zmianie sytuacji ekonomicznej, społecznej i infrastrukturalnej danego obszaru, można dokonać przy wsparciu z programów regionalnych. Środki można pozyskać np. na:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
 • modernizację lub przebudowę budynków,
 • udostępnianie terenów dla mieszkańców.

Do składania wniosków zaproszone są samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz związki wyznaniowe.

JST, stowarzyszenia, federacje

efen_m

Samorządy, ich podmioty, stowarzyszenia samorządów oraz dystrybutorzy energii elektrycznej mogą startować w wybranych konkursach związanych z efektywnością energetyczną. Regionalne programy operacyjne dofinansują działania m.in. takie jak:

 • wymiana kotłów grzewczych,
 • podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • termoizolację budynków,
 • przyłączanie do sieci jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja działań na rzecz efektywności energetycznej jest tym bardziej ważna, że przyczynia się do walki ze smogiem i zmniejsza zużycie energii. W niektórych z trwających programów dofinansowanie sięga poziomu 85%.

To nie wszystko.

Poznaj szczegóły:

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych! A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: http://www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *