cosme

1 wpis

COSME jest unijnym programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP na lata 2014-2020, z budżetem w wysokości 2,3 mld EUR. W ramach programu COSME MŚP otrzymają wsparcie w następujących obszarach:

• ułatwienie dostępu do finansowania;
• wspieranie umiędzynarodowienia i ułatwianie dostępu do rynków;
• tworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności;
• promowanie kultury przedsiębiorczości.

Program COSME stanowi realizację programu Small Business Act, będącego wyrazem
wykazywanej przez Komisję woli politycznej uznania kluczowej roli MŚP w gospodarce unijnej.