System zarządzania jakością w sektorze medycznym

Sektor medyczny

Korzyści placówek medycznych z certyfikacji wg norm ISO:

 • dopracowanie, utrzymywanie i doskonalenie przejrzystych procedur medycznych i organizacyjnych
 • pogłębienie świadomości personelu, jego odpowiedzialności za jakość usług medycznych i identyfikacji z daną organizacją oraz wzrost zadowolenia personelu z wykonywanej pracy
 • minimalizowanie marnotrawstwa w pracy placówki poprzez ciągłą analizę pojawiających się problemów i powołanie stałych zespołów rozwiązujących określone niezgodności
 • monitorowanie wskaźników jakości i uzyskanie malejących trendów w przypadku negatywnych wskaźników oraz wzrastających trendów w przypadku pozytywnych wskaźników
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem klinicznym oraz nagłymi sytuacjami
 • podnoszenie stopnia zadowolenia pacjentów
 • wykreowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz wzrost przewagi konkurencyjnej
Uzyskanie stosownych certyfikatów stanowi zdecydowany krok nie tylko w kierunku jakości zarządzania, ale zwiększenia dynamiki i aktywności kadry kierowniczej, pozwalającej na szybsze i bardziej plastyczne reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Pozyskanie proceduralnych instrumentów zarządzania podczas wdrażania procesu certyfikacji oraz zwrotnej informacji zarządczej ułatwia Kierownictwu jednostki zarówno bieżące zarządzanie placówką, jak też zarządzanie zmianą wymuszaną przez zmieniające się przepisy prawa.
Oferujemy następujące szkolenia i wsparcie w zakresie następujących Systemów Zarządzania ISO:
 • Aktualizacja normy ISO 9001:2015 (do 2018 r. obowiązuje trzy letni okres przejściowy dla organizacji posiadających System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008).
 • Aktualizacja normy ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego.
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2013
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001
 • System Zarządzania Antykorupcyjnego według normy BS 10500

Managment i doradztwo

Poprzez wsparcie kierownictwa (Zarządu) jednostki publicznej lub niepublicznej sektora ochrony zdrowia w dostosowaniu jednostki do obowiązujących przepisów prawa (w tym do Ustawy o działalności publicznej). Już teraz doradzamy kilku jednostkom w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych oraz finansowych co skutkuje poprawą ich sytuacji ekonomicznej i prawdiłowym funkjonowaniem. Naszym celem jest wskazać nowe kierunki rozwoju jendostki, wdrożyć je i współnie monitorować.

Kontrola Zarządcza

Kontrola w jednostce opieki zdrowotnej polega na usystematyzowaniu obecnych procedur funkcjonujących już w danej jednostce, zidentyfikowaniu ich, które z zawartych w nich działań stanowią element kontroli zarządczej, a następnie poddaniu ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności, oraz wyeliminowanie zbędnych punktów decyzyjnych z obecnych procedur i w rezultacie na poprawę jakości zarządzania. Zapewniamy opracowanie i wdrożenie nowych, wymaganych procedur kontroli zarządczej.

Cele kontroli zarządczej dotyczą:

 • zgodności wszystkich działań danej jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
 • skuteczności i efektywności tych działań
 • zwiększenia wiarygodności danych wykazywanych we wszystkich rodzajach sprawozdań obowiązujących w danej jednostce
 • ochrony zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych jednostki
 • przestrzegania i promowania wśród pracowników zasad etycznego postępowania
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz jednostki
 • zarządzania ryzykiem

Akredytacja Ministra Zdrowia

Akredytacja to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Zestaw standardów akredytacyjnych CMJ, adresowany jest do wszystkich polskich placówek medycznych, których celem jest zapewnienie najlepszych warunków opieki pacjenta i najwyższej jakości wykonywanych świadczeń.

Oferujemy:

 • Przeprowadzenie cyklu audytów na oddziałach szpitalnych (analiza posiadanej dokumentacji na danym oddziale w zakresie wymagań standardów akredytacyjnych,
 • Szkolenia i konsultacje w zakresie 15 działów (221 standardów akredytacyjnych) tj.:

1.Ciągłość Opieki (CO)
2.Prawa Pacjenta (PP)
3.Ocena Stanu Pacjenta (OS)
4.Opieka nad Pacjentem (OP)
5.Kontrola Zakażeń (KZ)
6.Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
7.Farmakoterapia (FA)
8.Laboratorium (LA)
9.Diagnostyka Obrazowa (DO)
10.Odżywianie (OD)
11.Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ)
12.Zarządzanie Ogólne (ZO)
13.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
14.Zarządzanie Informacją (ZI)
15.Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

Skład kompetencyjny zespołu w 100% medyczny. 

 

Placówki Publiczne

W związku z planami Ministerstwa Zdrowia w zakresie nowego podejścia do koordynowanej opieki medycznej dla pacjentów oraz zmian systemowych dotyczących m.in. sieci szpitali publicznych, placówek prywatnych oraz zmian podejścia do finansowania usług medycznych zapewniamy pomoc przy tworzeniu zintegrowanej jakości w placówce medycznej obejmującą kompleksowo:

 • zintegrowane zarządzanie jakością
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • audyt i szkolenia w zakresie analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych
 • zarządzanie narzędziami pomiaru bezpieczeństwa pacjenta opracowanymi przez AHRQ
 • zarządzanie środowiskiem (gospodarka odpadami)
 • zarządzanie antykorupcyjne
 • akredytację szpitalną i POZ
 • doradztwo w zakresie budżetu powierzonego na leczenie koordynowane
 • doradztwo w negocjacjach z Wojewódzkim Urzędem Zdrowia Publicznego
 • doradztwo w negocjacjach i przygotowaniach umów z Państwowym Funduszem Zdrowia

 

W zakres działania wchodzą:

 • szkolenia dla pracowników
 • audyty wewnętrzne
 • monitorowanie wskaźników jakości
 • opracowania ankiet kontrolnych zgodnie z zaleceniem MZ
 • przygotowanie raportów, w imieniu placówki, dla Instytutu Jakości i Bezpieczeństwa Pacjentów
 • weryfikacja i przegląd celów jakościowych
 • diagnoza problemów jakościowych
 • wykreowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz wzrost przewagi konkurencyjnej
 • opracowywanie planów, dokumentów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, Urzędy Wojewódzkie, Inspekcję Sanitarną oraz GIODO

 

Co zapewniamy?

 • Kompleksowe i cykliczne rozwiązania.
 • Rzetelną i profesjonalną obsługę.
 • Najlepszą kadrę doradców i specjalistów na rynku medycznym w Polsce!!!