Fundusze równych szans

Jak skorzystać ze środków europejskich na rzecz poprawy jakości życia osób o specjalnych potrzebach? Warto poznać dobre praktyki i doświadczenia osób, które skorzystały ze wsparcia. Zrealizowane już działania zaprezentowano podczas wczorajszej konferencji, w otwarciu której wraz z Adamem Lipińskim, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania, uczestniczyła wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka.

na zdjęciu minister Anna Gębicka

Dyskryminacja i wykluczenie mają różne oblicza. Cel jest jeden – wyrównywanie szans. To jeden z priorytetów naszego rządu. Przykładem działań na rzecz osób o specjalnych potrzebach jest program Dostępność Plus. Program realizuje społeczne oczekiwania, wychodzi poza klasyczne ramy programu socjalnego, oparty jest na szerokiej współpracy i partnerstwie i włącza „dostępność” jako podstawowy element odpowiedzialnego rozwoju społeczno-gospodarczego” – mówiła wiceminister Anna Gembicka.

 Celem konferencji było podkreślenie roli Funduszy Europejskich w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Ideą tych inicjatyw jest przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub dyskryminacją poprzez wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.

Dalszą część konferencji wypełniła dyskusja na temat sposobów wykorzystania funduszy europejskich w tworzeniu przestrzeni, która będzie służyła jak największej liczbie osób. Zaprezentowano projekty dostosowujące administrację publiczną i samorządową do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością w obszarze dostępności architektonicznej budynków oraz usług publicznych. Przedstawiono także projekty zwiększające potencjał instytucjonalny jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. Bardzo istotne są również projekty dostosowujące infrastrukturę transportową oraz instytucje kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Fundusze Europejskie pełnią również ważną rolę we wsparciu przedsiębiorstw w tworzeniu usług i produktów, które sprzyjają poprawie jakości życia, a przede wszystkim umożliwią samodzielne funkcjonowanie osobom o specjalnych potrzebach.

W ramach środków unijnych organizowane są również konkursy dotyczące inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ostatni panel podczas konferencji koncentrował się na wsparciu lokalnych społeczności. Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich w wielu miastach i gminach powstają świetlice środowiskowe, kluby seniora, kluby młodzieżowe, ogniska wychowawcze, placówki specjalistyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na powstawanie i rozwój placówek wsparcia dziennego na terenach znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, obszarach wiejskich, a także tam gdzie nie ma tego typu placówek. Wsparcie można otrzymać również na realizację projektów tworzenia instytucji kulturalnych i społecznych, na przykład regionalnych zespołów artystycznych, skansenów lub muzeów wiejskich. Każda inwestycja i działanie realizowane w ramach tego typu projektów ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ma zaspokoić potrzeby społeczne, kulturalne oraz sportowe.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *