Minister Karol Okoński o cyberbezpieczeństwie na posiedzeniu Rady UE

8 czerwca br., w Luksemburgu odbyło się ostatnie w tym semestrze posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Centralnym punktem obrad były dyskusje nad propozycjami legislacyjnymi opracowanymi w ramach wdrażania strategii UE dla jednolitego rynku cyfrowego: rozporządzenia o cyberbezpieczeństwie, rozporządzenia o prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Stanowisko Polski na posiedzeniu przedstawił Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Polska poparła przyjęcie podejścia ogólnego do projektu rozporządzenia o cyberbezpieczeństwie, które ustanowi podstawy do dalszego funkcjonowania Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz ramy certyfikacji produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie minister Okoński podkreślił, że niezależnie od przyjęcia uzgodnionego w Radzie tekstu, projekt wymaga jeszcze uzgodnienia kilku problemowych kwestii związanych z certyfikacją cyberbezpieczeństwa. Powinno to nastąpić na etapie negocjacji z Parlamentem Europejskim w drugiej połowie roku.

Ministrowie przyjęli też kolejne sprawozdanie z postępu prac nad projektem rozporządzenia o prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz odbyli debatę na temat kluczowych problemowych kwestii, które wymagają dalszej dyskusji. Minister Okoński podkreślił, że Polska wspiera kierunek prac, czyli zapewnienie obywatelom UE efektywnej ochrony prywatności i danych w komunikacji elektronicznej. Aczkolwiek zwrócił uwagę na brak precyzji niektórych przepisów, które mogłyby spowodować brak pewności prawnej u adresatów projektowanych rozwiązań. W ocenie Polski, aby powstała efektywna regulacja, która odpowie na potrzeby tak dostawców, jak i użytkowników, najpierw należy ocenić, jak usługi komunikacji elektronicznej reguluje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), które jest stosowane dopiero od 25 maja br.

Ministrowie wzięli również udział w lunchu na temat instrumentów finansowych dla sektora cyfrowego przewidzianych w Wieloletnich Ramach Finansowych UE po 2020 r. Podczas dyskusji minister Okoński wyraził zadowolenie, że kwestie rozwoju cyfrowego zostały przez Komisję Europejską w propozycji Wieloletnich Ram Finansowych potraktowane priorytetowo. Pozwoli to na bardziej kompleksowe podejście do cyfryzacji, która ma charakter horyzontalnego i wieloaspektowy. Należy docenić plany KE, o ile środki wydzielone dla instrumentów centralnych nie uszczuplą kwot przeznaczonych na krajowe instrumenty wsparcia. Po lunchu Polska wzięła udział w pierwszej debacie orientacyjnej poświęconej opublikowanemu w maju projektowi nowelizacji dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Minister Okoński wyraził poparcie Polski dla kierunku zmian zaproponowanych we wniosku. Potwierdził, że dane publiczne mają ogromny potencjał dla innowacyjnych produktów, usług czy aplikacji sztucznej inteligencji. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał danych produkowanych i gromadzonych przez sektor publiczny, należy poszerzyć zakres dyrektywy o nowe kategorie danych, jak: dane badawcze czy dane przedsiębiorstw publicznych z sektora transportu i usług użyteczności publicznej. Konieczne jest także wskazanie praktycznych rozwiązań na rzecz otwierania danych, jakie powinny być podejmowane przez państwa członkowskie UE.

Prezydencja bułgarska poinformowała też o pomyślnym uzgodnieniu przez Radę UE i Parlament Europejski tekstu dyrektywy o Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej oraz rozporządzenia modernizującego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) podczas ostatniej tury negocjacji. Omówiono także stan negocjacji Rady UE z Parlamentem Europejskim nad projektem rozporządzenia dotyczącego przepływu danych nieosobowych w UE. Jest to jedna z kluczowych inicjatyw legislacyjnych, o której podjęcie Polska silnie zabiegała. Minister Okoński podkreślił, że liczy na szybkie zakończenie negocjacji, ponieważ jest to dopiero pierwszy krok w budowie europejskiej gospodarki opartej na danych. Kolejne będzie zapewnienie warunków dla udostępniania danych przemysłowych na potrzeby rozwoju innowacyjnych usług cyfrowych.

Posiedzenie zwieńczyło prace w obszarze telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego wykonaną przez Radę UE w I semestrze 2018 r., podczas przewodnictwa Bułgarii. Zwyczajowo, na zakończenie posiedzenia, plan prac w Radzie UE w tym zakresie na drugą połowę roku przedstawiła Austria, która 1 lipca br. przejmie rolę prezydencji.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *