Na ferie i na Fundusze Europejskie zawsze jest dobry czas

Nadeszły ferie, czas odpoczynku, białego szaleństwa i sportów zimowych. Jednak Fundusze Europejskie nie robią przerwy i stale oferują możliwości na rozwój  oraz pozyskanie wsparcia ze środków unijnych. 

W lutym szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (także ich jednostki organizacyjne i stowarzyszenia) i przedsiębiorcy. Z oferty unijnej mogą też skorzystać instytucje ochrony zdrowia i organizacje pozarządowe.

W lutym zaczynają się 22 nowe nabory. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, ochronę środowiska oraz projekty dotyczące zdrowia i transportu. Jak zwykle, oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić.

Propozycja obejmuje łącznie 93 konkursy, w tym: 20 z programów ogólnopolskich, 71 z programów regionalnych i  1 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

Przedsiębiorcy

Innowacje

żarówka

W programach regionalnych (RPO) przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na dofinansowanie prac B+R (badawczo-rozwojowych), przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych. Dodatkowo możliwe jest zabezpieczenie i ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych (w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony) – taką ofertę mają RPO województw: mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego.

Z kolei instytucje otoczenia biznesu w programie regionalnym województwa śląskiego mogą składać wnioski na rozwój świadczonych usług proinnowacyjnych.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu

Programy krajowe (KPO) również mają ciekawą ofertę wsparcia, dedykowaną przedsiębiorcom.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pochodzące z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, takich jak m.in.: biotechnologiczna, farmaceutyczna, meblarska, kosmetyczna, IT/IC czy też moda polska, maja szansę na sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Dzięki konkursowi Go to Brand, można zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie PARP

Także przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania pomocy na rozpropagowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych. MŚP mogą zwiększyć swoja aktywność w szczególności dzięki otrzymanemu wsparciu doradczemu. Wsparcie to obejmuje kompleksowe działania mające wesprzeć w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych.

Informacje na temat konkursu

Razem można więcej. Innowacje w przedsiębiorstwie można wprowadzić również dzięki sfinansowaniu inwestycji na rozwój produktów sieciowych. Produkt sieciowy to taki, w skład którego wchodzi kilka różnych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa tworzące grupę – konsorcjum, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych

Badania i rozwój

probówka i fiolka

Rynek produkcji energii w województwie śląskim stoi przed koniecznością wdrożenia rozwiązań wpływających na poprawę jakości środowiska (powietrza). Z uwagi na to, jeszcze do 28 lutego konsorcja, złożone z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej mogą wziąć udział w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. “Silesia pod błękitnym niebem”.

Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na przeprowadzenie badań przemysłowych.

Więcej informacji o konkursie

Instytucje nauki i edukacji, jednostki samorządu terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO), małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

Edukacja

otwarta książka

Bardzo istotna kwestią jest zapewnienie wsparcia dzieciom potrzebującym szczególnej troski oraz rodzinom przeżywającym kryzys. Aby zaangażować się w ten proces, można jeszcze do 25 lutego wziąć udział w konkursie, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń, które mają zapewnić podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Więcej informacji

Innowacje społeczne

żarówka

Jeszcze do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wprowadzenia nowych rozwiązań – dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – które mają poprawić funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Więcej informacji

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO), przedsiębiorcy, instytucje kultury, instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Ikona efektywność energetyczna

wiatrak

Instytucje: kultury, ochrony zdrowia, uczelnie wyższe, ale także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, mogą pozyskać środki unijne na projekty związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

 • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE), w budynkach użyteczności publicznej, a także poprawa efektywności energetycznej oświetlenia (śląskie),
 • dofinansowanie na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe lub inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej/ gazowej (mazowieckie),

Ochrona środowiska

listki w kółeczku

W tym miesiącu, w programach regionalnych, organizowanych jest również blisko 10 konkursów związanych z ochroną środowiska. Warto zwrócić m.in. uwagę na nabory dotyczące:

 • budowy/modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych typu azbest, selektywnej zbiórki odpadów (warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (dolnośląskie),
 • budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrzenia w wodę (warmińsko-mazurskie),
 • modernizacji systemów grzewczych, obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Dwa konkursy naborowe, dzięki którym możemy zmodernizować budynki publiczne oraz mieszkaniowe, są prowadzone m.in. w województwie dolnośląskim i potrwają do połowy lutego br.

Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są poniżej:

Transport

samochód, samolot i pociąg

Warto zainteresować się także pozyskaniem grantów na projekty powiązane z transportem. Przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się na wsparcie dotyczące:

 • budowy lub rozbudowy inteligentnych systemów transportowych (sterowania ruchem, zarządzania miejscami parkingowymi, obsługi podróżnych w transporcie publicznym) i zakup niskoemisyjnego taboru – dolnośląskie,
 • przebudowy i przebudowy dróg (również rowerowych) – kujawsko-pomorskie,
 • budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, związanej z transportem miejskim i infrastrukturą towarzyszącą (skrzyżowania, parkingi, punkty przesiadkowe). Po dotacje unijne zapraszamy do RPO województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Zdrowie

krzyżyk

W lutym, podobnie jak w styczniu, jest szansa wzięcia udziału w konkursach dotyczących projektów realizujących politykę zdrowotną. Są one skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, natomiast skorzystać może każdy z nas.

Dzięki takim programom możliwe jest:

 • prowadzenie badań cukrzycy (pomorskie), wzroku i przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych (zachodniopomorskie),
 • realizowanie projektów w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń – np. kręgosłupa, narządów ruchu (warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • wdrożenie profilaktycznych programów zdrowotnych w chorobach odkleszczowych – dolnośląskie,
 • wspieranie informatyzacji, polegającej m.in. na wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia usług on-line – mazowieckie.

Rewitalizacja

kolumna

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, administracja rządowa/urzędy, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz inne podmioty mogą uzyskać unijne dofinansowanie, w programie regionalnym województwa kujawsko-pomorskiego, na projekty związane z:

 • zagospodarowaniem przestrzeni miejskich (w tym rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub adaptacja zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia), części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej (kujawsko-pomorskie),
 • przywracaniem do funkcji publicznych i ożywianiem terenów poprzemysłowych, zaniedbanych czy adaptacją budynków na nowe cele,
 • rozbudową, przebudową i modernizacją infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *