Białe plamy raz na zawsze znikną z internetowej mapy Polski

Program Polska Cyfrowa to główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Dzięki zakończonemu obecnie 3. konkursowi dostęp do szybkiego internetu otrzyma kolejnych 650 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 4 tys. placówek oświatowych. W efekcie wszystkie białe plamy objęte zostaną inwestycjami w nowoczesną sieć.

Polska Cyfrowa (POPC) to pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się rozwojem cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego głównym założeniem jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi Polski dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Cel ten jest realizowany w ramach I osi POPC. Wsparciem unijnym objęte są projekty w zakresie powstawania sieci szerokopasmowych na tzw. białych obszarach NGA (Next Generation Access). Są to tereny, na których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych). Obecnie zakończyła się ocena wniosków złożonych w trzecim, ostatnim już konkursie.

Walka z wykluczeniem cyfrowym to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego cieszy nas szybkie zakończenie oceny projektów zgłoszonych w konkursie dla przedsięwzięć zapewniających powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Niebawem podpiszemy umowy z wykonawcami na realizację inwestycji – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Szybki internet jest dziś czymś tak naturalnym jak sieć drogowa czy dostęp do prądu. Bez niego nie ma rozwoju gospodarczego i funkcjonowania we współczesnym świecie. Dostęp do sieci ma też szczególne znaczenie w kontekście najmłodszych obywateli i ich perspektyw na przyszłość. Szybki i bezpieczny internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji.

Liczę, że realizacja nowych projektów wyłonionych w trzecim konkursie ostatecznie wyeliminuje białe plamy z internetowej mapy naszego kraju. Umiejętne korzystanie z sieci przynosi realne korzyści ekonomiczne. Inwestycje w powszechny dostęp do szybkiego internetu wzmacniają zatem cyfrowe fundamenty rozwoju i wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki – podsumował wiceminister Paweł Chorąży.

Efekty programu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju sieci internetowej są wymierne i znacząco powiększają rynek tych usług. Dzięki dofinansowanym przedsięwzięciom które swoim zasięgiem objęły już wszystkie białe plamy w Polsce, dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów trybie konkursowym prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Pierwszy konkurs

  • data ogłoszenia naboru: 30 września 2015 r.
  • kwota dofinansowania: 600 mln zł
  • dostęp do szybkiej sieci:

– 118 tys. gospodarstw domowych

– 179 placówek oświatowych

Drugi konkurs

  • data ogłoszenia naboru: 30 września 2016 r.
  • kwota dofinansowania: ponad 3 mld zł
  • dostęp do szybkiej sieci:

– 1,1 mln gospodarstw domowych

– 9 241 placówek oświatowych

Trzeci konkurs (I runda)

  • data ogłoszenia: 10 listopada 2017 r.
  • kwota dofinansowania: prawie 2 mld zł
  • dostęp do szybkiej sieci:

– 650 tys. gospodarstw domowych

– 3 826 placówek oświatowych

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *