Powstaje Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa

13 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa. Jest to jedno z rozporządzeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki rozporządzeniu przy Radzie Ministrów powstanie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, organ opiniodawczo-doradczy w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów właściwych.

Skład Kolegium

Przewodniczącym Kolegium jest Prezes Rady Ministrów. W skład Kolegium wchodzą również: Peł-nomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, sekretarz Kolegium, minister właściwy do spraw we-wnętrznych, minister właściwy do spraw informatyzacji, Minister Obrony Narodowej, minister wła-ściwy do spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister – czło-nek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upoważniona.

W obradach Kolegium uczestniczą także Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Agen-cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo jego zastępca oraz Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zadania Kolegium

Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii w sprawach m.in.:

  • kierunków i planów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
  • wykonywania przez CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbezpie-czeństwa i organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa powierzonych im zadań zgod-nie z kierunkami i planami na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
  • współdziałania organów prowadzących lub nadzorujących CSIRT MON, CSIRT GOV i CSIRT NASK;
  • organizacji wymiany informacji istotnych dla cyberbezpieczeństwa i międzynarodowej po-zycji Rzeczypospolitej Polskiej między organami administracji rządowej;
  • wniosków CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w sprawie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Do zadań Kolegium należy także opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

Organizacja pracy Kolegium

Rozporządzenie określa szczegółowo organizację pracy Kolegium. Ponieważ Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii, którego dokonuje się w drodze głosowania, opisano dokładne zasady tej procedury.

W rozporządzeniu przewidziano także, że Przewodniczący Kolegium m.in. może powołać zespoły doraźne (do rozpatrzenia konkretnej sprawy) i określa kto, poza wymienionymi wyżej, może wziąć udział w posiedzeniu Kolegium (np. przedstawiciele organów właściwych). Określono również zadania sekretarza Kolegium, który odpowiada m.in. za część organizacyjną prac Kolegium oraz wykonuje zadania wynikające z wyrażonych przez Kolegium stanowisk, rekomenda-cji i opinii oraz decyzji przewodniczącego Kolegium.

Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *