4 rocznica przyjęcia Agendy 2030

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Koordynatorem projektu w Polsce jest MPiT.

Obraz prezentuje kolorowe kwadratowe kafelki odpowiadające wszystkim 17 celom zrównoważonego rozwoju.
Kafelki ułożone są w trzech rzędach, w każdym oprócz trzeciego ułożone jest 6 kafelków.
Pierwszy kafelek prezentuje 6 białych postaci w różnym wieku, trzymających się za ręce na czerwonym tle, co odpowiada celowi 1 – „Koniec z ubóstwem”. Drugi kafelek z tłem w kolorze złotym, przedstawia białą miskę, co odpowiada celowi 2 – „Zero głodu”. Na trzecim kafelku na zielonym tle widnieje biała linia pulsu wraz z sercem, co ilustruje cel 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”. Na kafelku czwartym na ciemnoczerwonym tle widnieje otwarta biała księga i ołówek, co oznacza cel 4 – „Dobra jakość edukacji”. Kafelek piąty odpowiada celowi 5 „Równość płci” - na jasno czerwonym tle widnieje symbol płci męskiej i żeńskiej. Na kafelku szóstym z błękitnym tłem, odpowiadającemu celowi 6 –„Czysta woda i warunki sanitarne”, zaprezentowana jest szklanka wody. Na kafelku siódmym, pierwszym w drugim rzędzie – widnieje białe słońce na żółtym tle, co odpowiada celowi 7 – „Czysta i dostępna energia”. Na kafelku ósmym na bordowym tle zaprezentowano biały wykres słupkowy i strzałkę skierowaną ku górze, co symbolizuje cel 8 – „wzrost gospodarczy i godna praca.” Na kafelku dziewiątym na pomarańczowym tle zaprezentowano trzy sześciany o białych krawędziach, stykające się trzema krawędziami bocznymi, co symbolizuje cel 9 – „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”. Na dziesiątym kafelku na różowym widoczne jest białe koło, w środku którego umieszczono znak równości, co odpowiada celowi 10 Mniej nierówności. Na kafelku jedenastym zaprezentowano białe budynki na jasnopomarańczowym tle, co odpowiada celowi 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”. Na kafelku dwunastym zaprezentowano symbol nieskończoności na ciemnozłotym tle, co odpowiada celowi 12 „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”. Na kafelku trzynastym, na ciemnozielonym tle widnieje oko, a jego źrenicą jest kula ziemska, co symbolizuje cel 13 „Działania w dziedzinie klimatu”. Na kafelku czternastym, na niebieskim tle widnieje biała ryba pod dwiema falami wody, co odpowiada celowi 14 „Życie pod wodą”. Na kafelku 15 na zielonym tle widoczne jest białe drzewo oraz ptaki, co odpowiada celowi 15 „Życie na lądzie”. Na kafelku 16 na ciemnoniebieskim tle widoczny jest biały gołąb siedzący na młotku sędziowskim, co symbolizuje cel 16 „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Na kafelku siedemnastym na granatowym tle widocznych jest pięć przecinających się ze sobą okręgów, co symbolizuje cel 17 „Partnerstwa na rzecz celów”.
Na końcu trzeciej, ostatniej, linii kafelków widnieje napis Cele zrównoważonego rozwoju.

Główną ideą Agendy jest rozwój włączający, nie pomijający nikogo i oparty na budowaniu wielosektorowego partnerstwa. Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju wymaga aktywności i postępów jednocześnie w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

W sferze gospodarczej naszym priorytetem jest przede wszystkim budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości. Kluczowe są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii informacyjnych i pełne skorzystanie z rewolucji cyfrowej.

Wspieramy ekspansję polskich przedsiębiorstw i tworzenie marek polskich za granicą, a także promujemy inwestycje w badania i rozwój w postaci ulg wspierających inwestycje w innowacyjność. Rozwijamy ekosystem przyjazny dla start-upów poprzez m.in. program Start in Poland i Scale Up czy też liczne platformy startowe i doradcze, mające wspomagać utrzymanie i wzrost przedsiębiorstw.

W wymiarze innowacji kluczowa jest również budowa silnego, nowoczesnego przemysłu. W najbliższych latach wyzwaniem będzie transformacja w kierunku przemysłu 4.0, którego atrybutem jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji, robotyzacji i nowoczesnych linii produkcyjnych. To szansa dla Polski na podniesienie poziomu technologicznego sektora przemysłowego, wydajności, poziomu konkurencyjności naszej gospodarki oraz zajęcie pozycji lidera w obszarze innowacyjnych gałęzi przemysłu.

Wiele udogodnień dla przedsiębiorców zostało wprowadzonych także poprzez setki zmian w prawie, które zawarte są m.in. w „Konstytucji Biznesu”, „Pakiecie 100 zmian dla firm”, „Pakiecie MSP”. Zmiany te sprawiają, że prowadzanie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz łatwiejsze zarówno dla rodzimych, jak i zagranicznych firm.

W Polsce przyjęcie Agendy zbiegło się z pracami nad nową wizją rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, odzwierciedloną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja SOR wspiera wdrażanie Agendy 2030 w Polsce.

Więcej informacji na temat Agendy znajduje się na stronie internetowej Agenda 2030.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *