W kwietniu postaw na nowe inwestycje z Funduszami Europejskimi

Wiosenne porządki czas zacząć. To również dobry czas, aby pomyśleć o inwestycjach przy wsparciu środków unijnych. Dlatego warto przyjrzeć się kwietniowej ofercie konkursów Funduszy Europejskich. W tym miesiącu pojawia się 90 nowych możliwości na pozyskanie pieniędzy m.in. na innowacje, szkolenia i doradztwo, ochronę środowiska oraz edukację i infrastrukturę społeczną. Pełna oferta na kwiecień obejmuje 51 naborów z programów ogólnopolskich, 125 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Przedsiębiorcy

Innowacje

Ikona ilustrująca innowacje

Rozwój firmy za pomocą innowacyjnych rozwiązań? Taka szansa otwiera się w kwietniu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które chcą zainwestować w swój biznes. Pozyskać mogą nawet 700 tys. zł na inwestycje w innowacje i do 350 tys. na usługi pomocne we wdrożeniu innowacji. Efektem projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu – nowego lub ulepszonego. W przeprowadzeniu inwestycji i wdrożeniu nowatorskiego pomysłu o charakterze technologicznym pomogą przedsiębiorcom Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). To m.in: centra innowacji, inkubatory lub parki technologiczne. Dzięki IOB przedsiębiorca zyskuje dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Może również skorzystać z infrastruktury badawczo-rozwojowej, która umożliwi wdrożenie w przedsiębiorstwie technologicznej innowacji.

Dowiedz się więcej o konkursie.

Ciekawą propozycję z zakresu wsparcia promocji przedsiębiorstw w krajowych i zagranicznych targach, wystawach czy misjach gospodarczych oferuje regionalny program województwa podlaskiego.

Badania i rozwój

Ikona ilustrująca badania i rozwój

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe mogą aplikować o środki dostępne w programach regionalnych w zakresie:

 • przedsięwzięć dotyczących realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (małopolskie, śląskie, mazowieckie). W naborze organizowanym w regionalnym programie woj. śląskiego dodatkowo można np. wnioskować o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników badawczych.
 • inwestycji w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które służą wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa (łódzkie, lubelskie).

Organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy

Szkolenia/doradztwo

Ikona ilustrująca szkolenia i doradztwo

Od początku kwietnia organizacje, które mają doświadczenie w szkoleniach i doradztwie mają szansę dołączyć do „Akademii Menedżera MŚP”. W tym miesiącu otwiera się konkurs na wybór doradców dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. „Akademia Menadżera MŚP” będzie oferowała wsparcie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. To działania skierowane do kadry menedżerskiej tj. właścicieli, menedżerów, pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Zadaniem doradców, wybranych w konkursie, będzie zapewnienie usług szkoleniowych i doradczych. Usługi świadczone są w etapach tj. określenie potrzeb, luk kompetencyjnych kadry oraz realizację działań rozwojowych. Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów. W każdym makroregionie wybrany będzie jeden doradca Akademii.

Nauka i edukacja

Ikona ilustrująca naukę i edukację

W blisko 30-tu naborach, które rozpoczęły się lub trwają w kwietniu, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, a także organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie z programów regionalnych:

 1. na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  nauczycieli w zakresie stosowania metod nauczania sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów (w tym uczniów szkół zawodowych) kompetencji niezbędnych na rynku pracy (opolskie, łódzkie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie);
 2. na kształtowanie i rozwijanie u uczniów (w tym uczniów szkół zawodowych) kompetencji kluczowych; chodzi tu o  porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne czy informatyczne) oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (podlaskie, łódzkie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie);
 3. dla szkół i placówek oświatowych – w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (łódzkie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie);
 4. na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (budowa, rozbudowa, wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont już istniejących obiektów – w celu  tworzenia  pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy (kujawsko-pomorskie);
 5. na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne (śląskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie),
 6. na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (śląskie, warmińsko-mazurskie);
 7. na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w żłobkach, klubach dziecięcych (dolnośląskie, świętokrzyskie, śląskie);
 8. w realizacji staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym oraz współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami (świętokrzyskie, wielkopolskie).

Infrastruktura społeczna

Ikona ilustrująca Infrastrukturę społeczną

W programach regionalnych partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, a także powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz przedsiębiorcy mogą składać projekty z zakresu:

 1. opracowywania i wdrażania kompleksowych programów dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy) – m.in. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy; szkolenia i/lub kursy, staże zawodowe (małopolskie);
 2. programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łódzkie, podlaskie);
 3. tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (śląskie);
 4. realizacji zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin (np. poradnictwo specjalistyczne, organizacja grup samopomocowych, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami) – warmińsko-mazurskie, dolnośląskie;
 5. realizacji usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej (warmińsko-mazurskie).

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Innowacje społeczne

Ikona ilustrująca innowacje

Jeszcze do połowy kwietnia gmina, powiat lub związek międzygminny mogą złożyć projekt w obszarze innowacji społecznych. Wsparcie dotyczy opracowania modelowych rozwiązań, które wyznaczą program działania i sposobu organizacji Społecznych Agencji Najmu (SAN), a następnie ich wdrożenie w praktyce. SAN-y to organizacje typu non-profit. Pośredniczą pomiędzy właścicielami mieszkań, a tą częścią społeczeństwa, której nie stać na wysokie raty lub czynsz za mieszkanie. Więcej informacji na temat projektu najmu społecznego w Polsce jest dostępnych na stronie Najem Społeczny.

Dowiedz się więcej o naborze.

Ochrona środowiska

Ikona ilustrująca ochronę środowiska

W kwietniu otwiera się nabór na projekty dotyczące poprawy środowiska miejskiego. To oferta skierowana do samorządów, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Na dofinansowanie unijne mogą liczyć inwestycje w miastach w zakresie:

 1. wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1. typ)
 2. rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2. typ).

W pierwszym przypadku preferowane będą projekty, których realizacja wynika z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji. W drugim przypadku priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza (dla których istnieje obowiązujący Program Ochrony Powietrza). Dowiedz się więcej o naborach.

W programach regionalnych, wsparcie można uzyskać głównie na 2 rodzaje projektów:

 • budowę lub modernizację niezbędnej infrastruktury, która służy ograniczeniu niszczenia środowiska przyrodniczego – np. tworzenie i odnowa szlaków turystycznych) oraz promuje formy ochrony przyrody (woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie);
 • kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi  oraz poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zachodniopomorskie).

Zdrowie

Ikona ilustrująca zdrowie

W tym miesiącu wiele konkursów, dotyczy projektów związanych z szeroko pojętymi programami/usługami zdrowotnymi. Są to m.in.:

 1. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami (tworzenie dziennych domów opieki medycznej, zapewnienie medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub teleopieki) – woj. łódzkie, opolskie;
 2. działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia (śląskie);
 3. działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. poprzez szkolenia będące uzupełnieniem wymaganych przepisami prawa szkoleń z zakresu BHP oraz modyfikację miejsca pracy zmniejszające czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracownika; woj. śląskie);
 4. działania dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (np. borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu w woj. warmińsko-mazurskim);
 5. projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców danego regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, w szczególności obejmującym:
  1. działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności
  2. promocję i edukację zdrowotną (akcje profilaktyczne, akcje promujące zdrowy tryb życia) – woj. pomorskie.

Do składania wniosków zapraszamy w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty statutowo działające w obszarze pomocy i integracji, instytucje ochrony zdrowia i podmioty lecznicze.

Instytucje otoczenia biznesu

Pod koniec kwietnia rusza nowa edycja “Platform startowych dla nowych pomysłów”. To konkurs na animatorów Platform startowych. Konkurs skierowany jest do ośrodków innowacji w Polsce Wschodniej, np. parków naukowo-technologicznych, czy inkubatorów technologicznych. Lider projektu (wnioskodawca) może otrzymać wsparcie nawet do 25 mln zł. Zadaniem platform będzie zapewnienie kompleksowego wsparcia dla przyszłych startupowców, które obejmie m.in. mentoring, coaching i inne usługi doradcze. Ich pomoc ma umożliwić młodym przedsiębiorcom dopracowanie produktu i stworzenie modelu biznesowego, aby startup był gotowy wejść na rynek. Łączny budżet konkursu wynosi 130 mln zł.

Dla instytucji otoczenia biznesu polecamy również projekty grantowe, które można składać w programie regionalnym woj. kujawsko-pomorskiego. Zakładają one wsparcie przedsiębiorstw m.in. w ramach usług doradczych i udziału w zagranicznych targach I wystawach.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *